Begroting 2022 en Najaarsnota 2021: investeren in Zeeland

1 oktober 2021
|
Persbericht
Moerspuische watergang

Een bedrag van € 12 miljoen voor investeringen in Zeeland. Dat is een van de belangrijkste boodschappen uit de Begroting 2022 en de Najaarsnota 2021 die vandaag door Gedeputeerde Staten van Zeeland zijn verzonden aan Provinciale Staten. In die stukken staat waaraan de Provincie Zeeland het komende jaar geld wil besteden. Een belangrijk accent voor volgend jaar is om de strategieën op de Zeeuwse opgaven, zoals mobiliteit en klimaat, die samen door de provincie en de netwerkpartners zijn ontwikkeld, nu ook gezamenlijk om te zetten in uitvoering en concrete resultaten.

Septembercirculaire: extra middelen voor Zeeland

Op Prinsjesdag heeft het kabinet bekend gemaakt grote investeringen te gaan doen in een aantal landelijke vraagstukken, waaronder klimaat, energie en wonen. Die extra uitgaven vertalen zich in ook in een hogere provinciefondsuitkering van ongeveer € 1,5 miljoen per jaar. Die komt daarmee ook op het juiste moment om een aantal vraagstukken in de begroting te kunnen opvangen. Vanaf 2022 zetten we in interprovinciaal verband verder in op vraagstukken rondom stikstof en de digitale agenda. Daarnaast vraagt de lopende begroting ook bijstellingen op het gebied van onderhoud en beheer van wegeninfrastructuur, beheer van het provinciaal wagenpark, verduurzaming van provinciale panden en in de verdere samenwerking op het gebied van gladheidsbestrijding.

Investeringen in Zeeland

Uit de investeringsagenda wordt bijna € 12 miljoen vrijgemaakt voor investeringen in Zeeland. De regeling Impuls Bedrijventerreinen krijgt vanaf 2022 een vervolg: er wordt € 2,7 miljoen vrijgemaakt voor het vergroenen en verduurzamen van bedrijventerreinen. Ook voor de woonagenda wordt aanvullend € 1 miljoen uitgetrokken. Het investeringsprogramma ‘Zeeland in Stroomversnelling’ gaat de laatste fase in. Daarvoor wordt nu ruim € 5 miljoen beschikbaar gesteld. Het gaat dan om projecten op het gebied van wonen, (slimme) mobiliteit, logistiek en economische innovatie. Ook krijgen de onderdelen rondom Campus Zeeland een vervolg: er wordt € 2,4 miljoen beschikbaar gesteld om met name tot een verdere versterking van de kennis- en innovatienetwerken te komen.

Financiële positie op orde, onzekerheden naar de toekomst

De provinciale financiën zijn gezond, maar worden ook maximaal ingezet. Er is niet veel ruimte voor nieuwe vraagstukken. Op termijn, vanaf 2027, wordt verwacht dat het besluit om Evides los te maken uit PZEM ruimte oplevert. De Provincie blijft zich voorbereiden op zowel mee- als tegenvallers, om samen met de netwerkpartners verschil te blijven maken.

De Begroting 2022 en de Najaarsnota 2021 zijn te lezen via https://pcportal.zeeland.nl/.