Nieuws

Op 27 november 2018 stelde het college van Gedeputeerde Staten (GS) het Uitvoeringsprogramma Cultuur 2019 vast. Zo is er volgend jaar bijna een miljoen euro meer beschikbaar voor cultuur dan in 2018. Er gaat onder andere 150.000 euro naar de Viering van 75 jaar vrijheid met de landelijke aftrap in Terneuzen op 31 augustus 2019.

Het Uitvoeringsprogramma is op veel punten hetzelfde gebleven als vorig jaar. Er is geld beschikbaar voor bibliotheekwerk, cultureel erfgoed, kunsten en cultuureducatie.

Een paar maanden geleden is het nieuwe Cultuurprofiel van Zeeland vastgesteld. Gedeputeerde Ben de Reu: “Een gezond cultureel klimaat komt ten goede aan de aantrekkelijkheid van onze regio als vestigingsgebied, aan de kansen voor jongeren om híer hun talenten te ontplooien en aan de mogelijkheden om te reflecteren op specifieke Zeeuwse ontwikkelingen. Daarom blijven we ook de komende jaren in Cultuur investeren.”

Provinciale Staten stelden op 3 juni 2016 de Nota provinciaal cultuurbeleid 2017-2020 vast. Daarin staat dat GS het provinciaal cultuurbeleid in de periode 2017-2020 jaarlijks in een uitvoeringsprogramma zullen concretiseren.