Persbericht

Via een actieve aanpak wil Provincie Zeeland vraag en aanbod van zoet water meer in balans brengen, vooral in het landelijk gebied. Het Zeeuws Deltaplan Zoet Water moet daarbij helpen. De afgelopen maanden zijn zoveel mogelijk initiatieven en onderzoeken in beeld gebracht. De inzichten, opgaven en kansen die daarbij naar boven kwamen, staan nu beschreven in een kadernotitie. De kadernotitie is een belangrijke tussenstap in de realisatie van het Zeeuws Deltaplan Zoet Water. Daarom vindt de komende maand een informele consultatie plaats.

We merken allemaal dat het weer extremer wordt. Langdurige droogte en hevige hoosbuien komen steeds vaker voor. Zoet water is helaas niet altijd voorradig op het moment dat het nodig is. De droge zomers van de afgelopen twee jaar zorgden voor problemen in natuurgebieden. Ook boeren en fruittelers hadden er last van bij de teelt van hun gewassen. Het is nog niet zo gemakkelijk om verandering te brengen in die situatie. Toch wil de Provincie dat Zeeland in 2050 weerbaar is als het gaat om zoet water.

Beschikbaarheid van zoet water is geen nieuw thema. Er zijn tientallen onderzoeken, pilots en initiatieven om de zoetwatersituatie te verbeteren. Denk aan manieren om water te besparen (druppelirrigatie), opslag van regenwater in bassins en bodem of hergebruik van restwater. Ook bodembeheer of gewaskeuze kan een rol spelen.

Keuzes 

De afgelopen maanden zijn zoveel mogelijk initiatieven en studies in beeld gebracht. Dat gebeurde in nauw overleg met Waterschap Scheldestromen, gemeenten, ZLTO, ZAJK,  natuur- en milieuorganisaties, bedrijven en kennisinstellingen. Alle inzichten worden in de kadernotitie vertaald naar eerste conclusies: welke richting lijkt het op te gaan, welke aanpak lijkt haalbaar en wat niet? De kadernotitie geeft hierbij de richting aan. Het beeld tekent zich daarbij af dat aandacht voor de bodem, kennisdeling en zuinig omgaan met water belangrijke aandachtspunten zijn in het uiteindelijke Deltaplan.

In het Deltaplan Zoet Water moeten straks keuzes worden gemaakt, bijvoorbeeld over haalbaarheid van maatregelen, prioriteiten en kosten. We kijken daarbij welk knelpunt in welk gebied speelt en wat daarvoor de beste oplossing is. Dat gaat verder dan aanvoer; de oplossing kan ook liggen in andere bedrijfsvoering of ruimtegebruik.

Consultatie

Het Zeeuwse Deltaplan Zoet Water heeft geen wettelijke status en inspraak op dit plan is formeel niet nodig. Datzelfde geldt voor de kadernotitie. Gezien het belang van het onderwerp, willen we wel graag toetsen of we op de goede weg zijn. Daarom organiseren we een informele consultatie. Missen er nog zaken? Of ontbreken er mogelijke oplossingen? Dan horen we dat graag. 

Wilt u ook een reactie geven? Stuur dan een mail naar zoetwater@zeeland.nl. Reageren kan tot en met 12 april 2021. 

Hoe gaat het verder?

Na de consultatieronde wordt de eventueel bijgestelde kadernotitie op 20 april vastgesteld door Gedeputeerde Staten en besproken in de commissie Ruimte. Daarbij komen ook de reacties van externe partners aan de orde. Tot en met de zomer van 2021 wordt er gewerkt aan het Zeeuwse Deltaplan Zoetwater.  In dit plan wordt een keuze voorgesteld tussen (typen) maatregelen die mogelijk en gewenst zijn om Zeeland in 2050 weerbaar te maken tegen watertekorten.

Contact

Team Communicatie
+31 118 631050
communicatie@zeeland.nl