Dividendbeleid PZEM

1 oktober 2021
|
Persbericht
Zeeuwse vlag wapperend op het Abdijplein

Provinciale Staten hebben eerder dit jaar ingestemd met de ontvlechting van de aandelen Evides uit PZEM. Het dividendbeleid van PZEM is inmiddels opgesteld. PS worden gevraagd zich hierover uit te spreken.

Provinciale Staten hebben eerder dit jaar ingestemd met de ontvlechting van de aandelen Evides uit PZEM N.V. en oprichting en deelname aan GBE Aqua B.V.. Andere PZEM aandeelhouders besluiten uiterlijk in oktober over de deelname in GBE Aqua. Provinciale Staten hebben aangegeven om voor de daadwerkelijke overdracht van de aandelen hun ‘wensen en bedenkingen’ te kunnen uitspreken over het dividendbeleid. 2015 is het laatste jaar dat dividend is ontvangen van PZEM. Door de verslechterde energiemarkt was dat daarna voor PZEM bedrijfseconomisch niet verantwoord.

Financieel perspectief PZEM aandeelhouders

De prognoses van PZEM geven weer zicht op tijdelijk dividend vanaf 2022. Dat komt omdat de risico’s bij PZEM afnemen naarmate de sluitingsdatum van de kerncentrale (2033) dichterbij komt. Het betreft hier incidentele uitkeringen, die in de periode tot 2033 ertoe zullen leiden dat de algemene reserves van de aandeelhouders van PZEM toenemen. Er is wel een kanttekening: de liquiditeit uit deze uitkeringen wordt direct doorgestort aan GBE Aqua, zodat GBE Aqua daarmee de lening kan aflossen, die zij had aangetrokken voor de aankoop van de aandelen van Evides. Indirect betekent dit dat de waarde in de deelneming van GBE Aqua (Evides), die nu een ‘stille reserve’ is voor de aandeelhouders, zichtbaar wordt op de balans van de aandeelhouders. Het is te vergelijken met een woning die door stijgende huizenprijzen meer waard wordt. De eigenaar wordt daardoor rijker, maar doordat de waarde in de woning zit kan die rijkdom niet zomaar ingezet worden om bijvoorbeeld een nieuwe auto te kopen.

Alhoewel het hier dus om een incidentele uitkering gaat en daarmee ook tot een incidentele groei van de reserves van de aandeelhouders leidt, geeft dit mogelijkheden voor de aandeelhouders om deze reserves in te zetten voor incidentele Zeeuwse beleidsvraagstukken, maar moeten zij wel lenen om de incidentele uitgaven die ze uit die reserve dekken te betalen. Gedeputeerde Staten werken provinciaal beleid uit om – in relatie tot de onzekerheden omtrent de hoogte van de dividenduitkeringen – het PZEM dividend in de provinciale begroting op te nemen. De verwachting is dat uiterlijk in de voorjaarsnota 2022 daartoe een voorstel aan Provinciale Staten gedaan kan worden.

Over het dividendbeleid

Het dividendbeleid laat zien hoe de liquiditeitsbuffer (spaarpot) in PZEM stapsgewijs kan worden uitgekeerd aan de aandeelhouders. Het uitgangspunt van het dividendbeleid is dat de volledige liquiditeitsbuffer van PZEM, die € 1,1 miljard bedraagt na de ontvlechting van Evides, in de periode tot 2033 ter beschikking van de aandeelhouders komt. De daadwerkelijke hoogte van het uit te keren dividend is echter afhankelijk van veel factoren, waaronder ontwikkelingen in elektriciteitsprijzen. Bedragen in het beleid geven een indicatie, maar kunnen (fors) hoger of lager uitvallen. Zo kennen we dit moment hele gunstige elektriciteitsprijzen,  maar dat kan ook weer omslaan. Jaarlijks zal bepaald worden welke uitkering er dat jaar plaats kan vinden. 

Het dividendbeleid van PZEM is besproken in de Statencommissie bestuur op 14 oktober. De AvA van PZEM besluit in haar vergadering van 18 november 2021 over het dividendbeleid.