Druk op beschikbare en goede huisvesting werknemers neemt toe

8 september 2020
|
Nieuws

De druk op de beschikbare huisvesting voor buitenlandse werknemers is vanwege corona toegenomen. Ook zal de vraag naar beschikbaarheid en kwaliteit van huisvesting in Zeeland, mede als gevolg van groeiende vraag op de arbeidsmarkt, de komende jaren alleen maar toenemen.  

Dat blijkt uit het onderzoek van de door de Provincie aangestelde aanjager huisvesting buitenlandse werknemers Jan de Regt. Naar aanleiding van signalen uit de fruitsector (via ZLTO/NFO) en de vrijetijdseconomie heeft hij onderzocht of er knelpunten zijn ontstaan rondom de huisvesting van hun seizoenmedewerkers als gevolg van de coronacrisis.

Aanpak

Het onderzoek heeft plaatsgevonden door een enquête uit te zetten bij bedrijven uit meerdere branches. Daarnaast zijn gesprekken gevoerd met de 13 gemeenten in Zeeland, met vertegenwoordigers van de brancheorganisaties, met diverse individuele ondernemers, met aanbieders van huisvesting, met GGD, Veiligheidsregio en RUD.

Conclusies

Op basis van de enquête zou men kunnen concluderen dat slechts een beperkt aantal respondenten problemen heeft ondervonden bij het huisvesten van werknemers in deze zomer en/of in de plukperiode. De enquête geeft echter maar een beperkt inzicht. Uit de gevoerde gesprekken met de brancheorganisaties en individuele ondernemers is het beeld vanuit de enquête wel bevestigd. Dat betekent niet dat er geen structureel probleem is met de huisvesting van buitenlandse werknemers. Niet is uit het onderzoek naar voren gekomen of ondernemers zelf huisvesting geregeld hebben die niet aan de coronamaatregelen voldoet. Er zijn wel signalen dat huisvesting niet altijd aan de eisen voldoet.

Adviezen

De Regt adviseert provincie en gemeenten te zorgen voor een eenduidig gemeentelijk beleid betreffende de huisvesting van (buitenlandse) werknemers. Diverse gemeenten hebben wel beleid geformuleerd, maar per gemeente zitten daar verschillen in. Daarom wordt geadviseerd dit waar mogelijk op elkaar af te stemmen dan wel te uniformeren. Ook adviseert De Regt vraag en aanbod van beschikbare huisvesting in beeld  te brengen omdat nu onvoldoende inzicht is in wie waar tijdelijk gehuisvest is. Een registratieplicht kan daarin helpen.

Hetzelfde geldt voor de kwaliteit van de beschikbare huisvesting. Tot slot is het advies om contact op te nemen met de het aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten onder leiding van de heer Emiel Roemer, onder andere over het maken van onderscheid tussen korte huisvesting voor laagbetaalden (maximaal 8 weken) of een langer verblijf.

Uitkomsten enquête

De enquête is door 113 respondenten ingevuld. Van de 113 respondenten hebben er 85 aangegeven gebruik te maken van buitenlandse werknemers. Deze werknemers worden of op eigen terrein gehuisvest of via detacheringbureaus op diverse locaties. 22 respondenten hebben aangegeven dat zij problemen ervaren bij het realiseren van voldoende huisvesting en 12 daarvan hebben aangegeven ondersteuning te wensen. Contact met de respondenten die ondersteuning nodig hadden, heeft geleid tot een oplossing van het probleem en/of antwoord op de gestelde vraag.

Contact

Team Communicatie
+31 118 631050
communicatie@zeeland.nl