Eindrapport Beleving Omgevingskwaliteit Kanaalzone vraagt om aanvullende maatregelen

10 november 2022
|
Persbericht
Kanaalzone

Het onderzoek naar de beleving van de omgevingskwaliteit in de Kanaalzone is afgerond. Het eindrapport laat zien hoe inwoners van Sluiskil en de wijk Oude Vaart hun woonomgeving en de nabijheid van industriële activiteiten beleven en bevestigt dat inwoners soms hinder ervaren.

Deze hinder is vooral een gevolg van de nabijheid van deze functies. Uit het onderzoek blijkt dat er geen verband is tussen de ervaren hinder en overtredingen van de wet- en regelgeving door bedrijven. Toch doen de onderzoekers aanbevelingen voor mogelijke verbeteringen/ oplossingsrichtingen. Het college van B&W van Terneuzen en Gedeputeerde Staten van Zeeland gaan aan de slag met de aanbevelingen.

Maatregelen om hinder te beperken

Onderdeel van het rapport is een overzicht van vervolgacties om hinder en de hinderbeleving te beperken of te voorkomen. We komen tot de conclusie dat hinder niet kan worden verminderd of voorkomen met eenvoudige oplossingen. Dit komt omdat hinder niet automatisch betekent dat bedrijven iets fout doen of voorschriften overtreden. Dit vraagt om samenwerking met partijen, vrijwillige aanvullende maatregelen en specifiek gebiedsgericht beleid om op termijn dergelijke maatregelen ook in vergunningen te kunnen vastleggen. Dat kan bijvoorbeeld op termijn in een omgevingsplan voor de Kanaalzone. Ook kunnen we samen met bedrijven bekijken of er aanvullende maatregelen mogelijk zijn voor het terugdringen van de hinder en of bedrijven deze vrijwillig willen toepassen. Het eerste resultaat van het onderzoeksproject is al bereikt: Rijkswaterstaat heeft in Sluiskil walstroom in gebruik genomen.

Informatie delen

Wethouder Laszlo van de Voorde: “Het eindrapport maakt duidelijk welke hinder inwoners uit onze gemeente ervaren van de activiteiten om hen heen. Maar ook waar die hinder vandaan komt, en wat er al gebeurt om deze te verminderen. Het rapport doet concrete aanbevelingen voor verbeteringen, waarmee alle partijen aan de slag moeten. Wat mij betreft blijkt het delen van informatie, tussen inwoners, overheden en bedrijven hierin cruciaal. Hier kunnen we nog heel wat leren van elkaar. Daarbij beginnen we gelukkig niet bij nul. Maar belangrijk is ook dat overheden en bedrijven beter aan elkaar laten zien waar we mee bezig zijn. We kijken hoe we de ambities kunnen vastleggen in bestaande samenwerkingsverbanden. Door het Schone Lucht Akkoord als eerste Zeeuwse gemeente te gaan ondertekenen willen wij het belang hiervan onderstrepen”.

Omgevingsdialoog

Gedeputeerde Dick van der Velde: “Het eindrapport maakt duidelijk hoe lastig een onderwerp als omgevingskwaliteit is. Inwoners ervaren hinder, maar vaak werken bedrijven wel binnen de vergunningsvoorschriften. Ik ben blij dat veel bedrijven in de omgeving meegewerkt hebben aan dit onderzoek en ook aangeven om te kijken wat ze nog extra zouden kunnen doen voor de inwoners. Voor Provincie en gemeente is het nu de uitdaging om te kijken wat wij binnen onze rollen en verantwoordelijkheden kunnen doen. We starten in 2023 met een omgevingsdialoog over actuele milieuthema’s en eventuele nieuwe ontwikkelingen. We gaan nog meer werk maken van het Schone Lucht Akkoord: vanaf 2023 willen we dat omgevingsdiensten bij vergunningverlening uit gaan van de laagste mogelijke emissie (onderkant BBT-range). We breiden de metingen in Sluiskil uit met een ultrafijnstofmonitor en gaan we door met sensormetingen, ook in gemeente Terneuzen. Als activiteiten van bedrijven structureel hinder veroorzaken, vragen we een plan van aanpak om dit te verminderen. ”

Inwoners informeren

Na de bestuurlijke besluitvorming begin november informeren de opdrachtgevers de leden van de gemeenteraad van Terneuzen en van Provinciale Staten. 23 november vindt een informatiebijeenkomst plaats voor inwoners van Sluiskil en de Terneuzense wijken Oude Vaart en Driewegen en voor nabijgelegen bedrijven. Zij ontvangen hiervoor op korte termijn een uitnodiging.

Meer informatie

Het adviesrapport, de bijlagenbundel, de externe bijlagen en het overzicht van vervolgacties staan vanaf 8 november op de website van de RUD Zeeland. Op deze projectpagina staat alle projectinformatie bij elkaar.

Over het onderzoek

In de Kanaalzone Sluiskil-Terneuzen komen industriële activiteiten en een drukbevaren Kanaal samen met bewoning en recreatie. Deze activiteiten kunnen invloed op elkaar hebben en zorgen soms voor hinder bij omwonenden. In 2019 was een forse stijging te zien van het aantal meldingen bij de omgevingsdiensten van inwoners in het gebied Kanaalzone Sluiskil-Terneuzen over omliggende bedrijven. Dit was aanleiding voor de gemeente Terneuzen en de Provincie Zeeland om opdracht te geven voor onderzoek.

Dit onderzoek is uitgevoerd door RUD Zeeland, DCMR Milieudienst Rijnmond, GGD Zeeland, Rijkswaterstaat, North Sea Port, gemeente Terneuzen en Provincie Zeeland tussen september 2020 en december 2021. We onderzochten hoe inwoners de omgevingskwaliteit beleven en brachten in beeld welke factoren hierbij een rol spelen. Samen met omwonenden en met de bedrijven hebben we gezocht naar eventuele oplossingen om de omgevingskwaliteit waar mogelijk en nodig te verbeteren.