Gebiedsontsluitingsvisie Veerse Meer Zuid gereed

30 november 2021
|
Nieuws
Weg met auto naar het Veerse Meer en Wolphaartsdijk

De bereikbaarheid en verkeersveiligheid van het gebied ten zuiden van het Veerse Meer, globaal begrensd door Arnemuiden in het westen, Lewedorp in het zuiden en Wolphaartsdijk in het oosten, zijn belangrijke aandachtspunten in de Gebiedsvisie Veerse Meer 2020-2030. Een verkeersonderzoek wees uit dat er verkeersknelpunten zijn en dat deze in de toekomst zullen verergeren. Dit was aanleiding om een gezamenlijke visie te maken op het verkeer voor het gebied ten zuiden van het Veerse Meer. Deze visie - Gebiedsontsluitingsvisie Veerse Meer - is inmiddels gereed.

Toekomstbestendige oplossingen

Het gebied is ontsloten via een aantal smalle wegen in en rond Arnemuiden, Lewedorp en Wolphaartsdijk, die niet geschikt zijn voor de te verwachte toenemende drukte. In het rapport zijn hierop diverse, toekomstbestendige oplossingen beschreven. Over deze oplossingen is nog geen besluit genomen. Het rapport moet dan ook beschouwd worden als een bouwsteen voor toekomstige beleidsvisies.

Gemeenten aan zet

De komende periode wordt, door de gemeenten, verder gewerkt aan de mogelijke maatregelen, voor zowel de langere als de korte termijn. Verder moeten er in het gebied Arnemuiden / Lewedorp oplossingen gevonden worden voor het veilig afwikkelen van toekomstig bouwverkeer voor de nieuwe ontwikkelingen aan het Veerse Meer.

Het rapport is opgesteld in opdracht van de provincie Zeeland, Waterschap Scheldestromen en de gemeenten Borsele, Middelburg en Goes. Om tot dit rapport te komen zijn verschillende klankbordgroepen en gesprekken met belanghebbenden gevoerd.