Handen op elkaar voor klimaatbestendig Zeeland

25 mei 2022
|
Persbericht
Groepsfoto klimaatbestendig Zeeland

Op woensdag 25 mei 2022 lieten bestuurders van ruim 25 Zeeuwse organisaties zien dat ze actief aan de slag gaan om Zeeland klimaatbestendiger te maken. Dat deden zij door het ondertekenen van een intentieverklaring, waarin ze aangeven welke rol ze voor zichzelf zien vastgelegd. Op hetzelfde moment ondertekenden Zeeuwse overheden een convenant, waarin ze vastlegden hoe ze de komende jaren gaan samenwerken. Met de ondertekening van het convenant doen alle overheden ook letterlijk een duit in het zakje voor een toekomst waarin Zeeland is voorbereid op weersextremen.

In 2021 stelden alle Zeeuwse overheden de Klimaatadaptatiestrategie Zeeland (KasZ) vast. In deze strategie staat hoe we ervoor gaan zorgen dat schade en overlast door hitte, neerslag, droogte en overstromingen beperkt blijven. Alle overheidspartijen implementeren de Klimaatadaptatiestrategie Zeeland in hun eigen beleid en/of Omgevingsvisie. De acties die bij de strategie horen, stonden al op papier in een uitvoeringsagenda, maar gaan pas echt werken als er menskracht en middelen beschikbaar komen.

Klimaattoets en subsidieprogramma

Met de ondertekening van het convenant komt er jaarlijks zo’n € 300.000 beschikbaar voor regionale activiteiten. Daarnaast kan elke organisatie zelf eigen initiatieven ontwikkelen en bekostigen. Bijvoorbeeld voor een klimaatbestendige inrichting van straten en wijken. Steeds meer gemeenten hebben een medewerker in dienst, die hierover adviseert binnen de eigen organisatie.  

Acties die gemeenten, waterschap, provincie en Rijkwaterstaat de komende jaren samen gaan uitvoeren, zijn vooral gericht op het uitwerken van een gezamenlijke aanpak en het uitvoeren van pilots. Denk bijvoorbeeld aan een klimaattoets voor nieuwbouwplannen en het opzetten van een subsidieprogramma. Op bedrijventerreinen kan vergroening helpen om hittestress te verminderen. Daarnaast zijn er acties voorzien op het gebied van communicatie en bewustwording.

Flinke stappen

Gedeputeerde Anita Pijpelink is voorzitter van het KasZ-kernteam. Ze ziet dat er een klein jaar na de vaststelling van dit document flinke stappen zijn gezet. “We zijn samen op weg naar een klimaatbestendig en waterrobuust Zeeland. Iedereen kan daar op zijn of haar eigen manier een steentje aan bijdragen. Niet alleen wij als overheden, maar ook maatschappelijke organisaties, bedrijven en inwoners. Ik vind het dan ook heel verheugend dat zoveel bestuurders vandaag lieten zien dat ze hierin hun verantwoordelijkheid nemen.”

28 organisaties ondertekenden vandaag de intentieverklaring voor een klimaatbestendig Zeeland. Alle organisaties zijn enthousiast en willen actief aan de slag gaan. Dat doen ze elk vanuit hun eigen rol:

  • Woningcorporaties en Bouwend Zeeland willen ervoor zorgen dat steeds meer huizen klimaatbestendig zijn.
  • Het onderwijs maakt een nieuwe generatie bewust van het veranderende klimaat en leidt professionals van de toekomst op.
  • De gastvrijheidssector wil kennis delen met toeristische ondernemers. Ook wil de sector projecten en activiteiten die aansluiten bij de KasZ, zoals het klimaatadaptief inrichten van toeristische en recreatieve bedrijven.
  • Havens en industrie zien een rol bij uitvoeren stresstesten, kennisontwikkeling en het ontwikkelen van een klimaatbestendig havengebied.
  • Landbouworganisaties zetten zich in voor een optimale waterhuishouding en waterbeschikbaarheid op de percelen. Daarnaast hebben zij aandacht voor de bodemvruchtbaarheid en de weerbaarheid van bodems.
  • Natuurorganisaties zien een belangrijke rol voor zichzelf bij het klimaatbestendig inrichten van terreinen. Zij willen het inzicht geven dat de natuur een belangrijke bondgenoot kan zijn in de aanpak tegen klimaatverandering. Bijvoorbeeld door de aanleg van klimaatbuffers.
  • Al het gaat om vitale infrastructuur, geeft Veiligheidsregio Zeeland in haar beleidsplan expliciet aandacht voor droogte en overstromingen. Evides wil op haar beurt natuur en waterbronnen beschermen bij het leveren van goed en betrouwbaar drinkwater.

Levend document

Pijpelink noemde de intentieverklaring een levend document. “Dit moment markeert dat we met elkaar aan de slag gaan met de uitvoering van de KasZ. Allemaal willen we zo goed mogelijk inspelen op het veranderende klimaat. Dat gaat het beste als we samenwerken en van elkaar leren. Wie wil, kan op een later moment instappen. Zo veranderen we samen mee naar een klimaatbestendige toekomst!”

Een klimaatbestendige toekomst - Zeeland verandert mee