Het Ministerie van OCW sluit convenanten met cultuurregio’s over cultuurbeleid in 2021-2024

22 april 2021
|
Persbericht
dans

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft convenanten gesloten met 14 stedelijke cultuurregio’s en Landsdeel Oost. In de convenanten staan afspraken tussen OCW en de regio’s over gezamenlijke beleidsprioriteiten in de periode 2021-2024. Het Rijk, provincies en gemeenten zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de culturele infrastructuur in Nederland. Hierin hebben zij dezelfde ambitie: cultuur van en voor iedereen.

In de convenanten maken OCW en de stedelijke cultuurregio’s afspraken over onderwerpen zoals cultuureducatie en -participatie, publieke collecties, het naleven van de culturele codes, toezicht op erfgoed en het onderling uitwisselen van informatie.

Culturele profielen

Minister Van Engelshoven (OCW) heeft in 2018 aan de stedelijke regio’s gevraagd om -  samen met culturele partners - culturele profielen op te stellen. Deze profielen schetsen een visie op het cultuurbeleid vanuit de eigen kracht van een regio. De regio’s laten daarin hun ambities en groeipotentie voor de toekomst zien. De profielen hebben de basis gevormd voor het landelijke cultuurbeleid 2021-2024.

De komende tijd bespreken het ministerie en de stedelijke regio’s gezamenlijk de doorontwikkeling van de stedelijke regio’s. Ook het cultuurbestel voor de beleidsperiode 2025-2028 zal onderwerp van gesprek zijn. Deze onderwerpen en de cultuurconvenanten zijn aan de orde gekomen tijdens het bestuurlijk overleg op 22 april 2021 en zullen hierna ook terugkerend onderwerp van gesprek zijn.   

Stedelijke cultuurregio Zeeland

Naast de hierboven genoemde onderwerpen die in alle convenanten 2021-2024 staan, hebben OCW en de verschillende stedelijke regio’s afspraken gemaakt over specifieke onderwerpen. De stedelijke cultuurregio Zeeland heeft in het convenant 2021-2024 afspraken gemaakt met OCW over de matchingsregeling ‘verbreding en vernieuwing’. Daarnaast is er veel aandacht voor het stimuleren van culturele uitwisseling en samenwerking met Vlaanderen.

Vernieuwing en verbreding

Als we de Zeeuwse cultuursector toekomstbestendig willen maken, zullen we moeten vernieuwen. Het gaat dan om inhoudelijke vernieuwing, maar ook om verbindingen met andere organisaties en andere beleidsvelden, zoals zorg, toerisme en klimaatadaptatie. Ook vinden we het belangrijk dat Zeeland aantrekkelijk blijft voor jongeren en dat er een goed opleidings- en beroepsklimaat is voor nieuwe makers. Daar gaan we in investeren.

Samenwerking over de grens

In het convenant wordt het grote belang van de culturele uitwisseling en samenwerking tussen Vlaanderen en de cultuurregio Zeeland onderstreept. De kansen die er liggen, worden dit jaar verder verkend; Provincie Zeeland neemt daarbij het voortouw. Ook de ambitie van Gent om zich in 2030 te kandideren als Culturele hoofdstad van Europa wordt bij dit onderzoek betrokken.

Zeeuwse instellingen van nationale betekenis

In het convenant is ook vastgelegd dat de Vleeshal en het Zeeuws Museum van (inter)nationale betekenis zijn en tot de culturele basisinfrastructuur behoren. Tijdens de looptijd van het convenant investeert het Rijk jaarlijks € 745.000 in deze instellingen. Dat laat zien dat de Minister veel waarde hecht aan de versterking van de culturele infrastructuur in Zeeland. Zeeland doet daar nog eens € 2.743.000 bij.

Contact

Team Communicatie
+31 118 631050
communicatie@zeeland.nl