Nieuws

Boeren die hun hun koeien in de wei laten grazen, hebben daar geen aparte vergunning voor nodig. Dat heeft de Provincie Zeeland samen met de minister van LNV en andere provincies vastgesteld. Beweiden is al onderdeel is van de vergunning voor stalemissies en daarmee een normaal onderdeel van het boerenbedrijf.  

Normaal onderdeel van de bedrijfsvoering

Koeien in de wei; het is sinds jaar en dag een vertrouwd beeld in Nederland. Ook in Zeeland wordt beweiden gezien als een normaal onderdeel van de bedrijfsvoering in de veehouderij.  De minister en de provincies redeneren dat boeren in hun stalvergunning al een vergunning hebben voor het houden van hun dieren, inclusief de uitstoot die daarbij vrijkomt. Een afzonderlijke vergunning volgens de Wet Natuurbescherming voor het beweiden zou dan ook dubbel zijn.

Als het gaat om stikstofuitstoot, is beweiden gunstiger dan het compleet op stal houden van het vee. Als urine en vaste mest vermengd raken in de stal, komt er namelijk stikstof vrij. 

Wat betekent dit voor agrariërs?

Lopende en nieuwe vergunningaanvragen voor stallen worden door de provincies alleen beoordeeld op de uitstoot die vrijkomt uit de stallen. Komen er toch losse aanvragen binnen voor beweiden, dan zullen provincies deze weigeren.  Stal- en beweidingsvergunning worden gezien als een geheel.

Handhavingsverzoeken die bij de provincies zijn binnengekomen doordat er onduidelijkheid bestond over de regels rondom beweiden zullen door de provincies worden afgewezen.

Toetsen aan de praktijk

Vanaf nu werken provincies in het hele land volgens deze afspraken over het beweiden. Handhavingsverzoeken zullen de provincies op basis hiervan afwijzen. Het is aan de rechter of de gehanteerde aanpak voldoet of dat deze aangepast moet worden.