Persbericht

Het blauw bloeiende vlas in Zeeland en de metershoge hennep in Groningen, het zijn echte iconen in het landschap. Hoewel de geteelde oppervlakten, met voor elk van de gewassen ruim 2.000 hectare in het hele land, bescheiden zijn, is er genoeg reden voor extra aandacht.

In opdracht van de branchevereniging Vlas en Hennep.NL en in samenwerking met de  provincies Zeeland en Groningen heeft CLM Onderzoek en Advies onderzocht hoe vlas en hennep een rol kunnen spelen in het toekomstig landbouwbeleid. Gebleken is dat beide gewassen uitstekend scoren als het gaat om klimaat en milieu en om die reden aandacht verdienen in het Nationaal Strategisch Plan, dat de uitwerking geeft van het nieuwe Europese landbouwbeleid, dat in 2023 zal ingaan. Het rapport waarin dit wordt beschreven, is op 14 september aangeboden aan de gedeputeerde voor landbouw in Zeeland, de heer Jo-Annes de Bat. Dit gebeurde door de voorzitter van Vlas en Hennep.NL, Watze van der Zee. Enkele dagen daarvoor werd het rapport al overhandigd aan de gedeputeerde voor landbouw Henk Staghouwer, in Groningen.

Nieuw zijn vlas en hennep zeker niet. Ze worden al eeuwen lang geteeld. Dat van vlas linnen wordt gemaakt en van hennep allerlei materialen is ook bekend. Maar de nieuwe doelstellingen van het landbouwbeleid, bijvoorbeeld op het gebied van gezonde bodem, klimaat en gewasbescherming, plaatsen  vlas en hennep opnieuw in de schijnwerpers. Het gaat om hun diepe beworteling met een specifieke bijdrage aan een gezonde bodembiologie,  het vastleggen van CO2 zowel in de teeltcyclus maar vooral in de vorm van duurzame eindproducten (kleding, isolatie- en bouwmaterialen) en de beperkte input van chemische gewasbeschermingsmiddelen (beperkt bij vlas, en afwezig bij hennep).

Op deze en andere thema’s, als bemesting en waterverbruik, scoren vlas en hennep beter dan bijvoorbeeld aardappelen en tarwe, zo stelden de onderzoekers vast. De biodiversiteit, een ander belangrijk thema in het nieuwe landbouwbeleid, is ook gediend bij de teelt van vlas- en hennep. De gewassen bieden een goede leefomgeving voor insecten, vogels en kleine zoogdieren.

De onderzoekers van CLM stelden ook vast dat de telers van vlas en hennep al deze voordelen nog onvoldoende tot waarde kunnen brengen, terwijl dat maatschappelijk gezien gewenst is. De weg om hier wat aan te doen is om vanuit de markt de vraag naar vlas en hennep te stimuleren en vanuit de overheid de maatschappelijke meerwaarde te belonen. Zo zou de bouwsector de traditionele, minder duurzame materialen (glas- en steenwol, beton, e.d.) moeten vervangen door biobased materialen op basis van vlas en hennep. De overheid zou aan bouwmaterialen de eis kunnen stellen dat ze recycleerbaar zijn.

Ook kan de overheid in het Nationaal Strategisch Plan de teelt van vlas en hennep bevorderen, bijvoorbeeld door een toeslag aan de teler. Op die manier kunnen vlas en hennep - meer dan nu het geval is - onderdeel gaan vormen van een gezond bouwplan op akkerbouwbedrijven in héél Nederland.

Gedeputeerde van Zeeland, Jo-Annes de Bat:“In de overgang naar een volhoudbare landbouw is het van belang om zorgvuldig met de bodem, je bedrijfskapitaal, om te gaan. Rustgewassen als graan en vlas belasten de bodem minimaal. Daarnaast hebben ze nog veel andere gunstige effecten. Met de resultaten van dit onderzoek gaan we naar Den Haag en Brussel. Wij moeten als overheden gezamenlijk de teelt van vlas en hennep stimuleren.”

De voorzitter van Vlas en Hennep.NL, Watze van der Zee, sloot de bijeenkomst af met de conclusie: “Vlas en hennep verdienen een stimulans vanuit het nieuwe landbouwbeleid, aan ons de opgave om die boodschap in de komende tijd uit te dragen bij beleidsmakers en politici.“

Contact

Team Communicatie
+31 118 631050
communicatie@zeeland.nl