Nieuws

Half december 2020 is DCMR (Milieudienst Rijnmond) in opdracht van de Provincie Zeeland gestart met het meten van de luchtkwaliteit in Sluiskil.

Aanleiding hiervoor is dat inwoners van de Kanaalzone en in het bijzonder van Sluiskil afgelopen jaren meer klachten melden over stof- en geuroverlast.

De Provincie heeft in 2019 aan advies- en ingenieursbureau Tauw. B.V  gevraagd de nut en noodzaak van aanvullende buitenluchtmetingen in beeld te brengen. In het advies van Tauw hierover dat begin 2020 is verschenen, is aangegeven dat het meten van de buitenluchtkwaliteit een taak is van het RIVM. In Zeeland zijn er twee meetstations van het RIVM (Zierikzee en Philipine). Deze gelden als achtergrond stations omdat op deze locaties weinig mensen wonen en er geen drukke wegen, havens of industriegebieden in de buurt zijn.

Uit het Tauw advies bleek dat er geen wettelijke noodzaak is voor het uitvoeren van meer metingen door de Provincie.

Toch is besloten om in Sluiskil een meetpunt te realiseren. Deze aanvullende metingen geven inzicht in de actuele luchtkwaliteit op deze locatie en kunnen ondersteunend zijn bij bron opsporing en behandeling van klachten.  Om die reden worden de componenten Totaal stof en fijnstof gemeten. Verder is het mogelijk om verzamelde stofmonsters nader te analyseren en zo toetsing op bijvoorbeeld gezondheidsaspecten uit te voeren, maar ook aan bronopsporing te doen, wat ook ter ondersteuning van handhavingstrajecten kan dienen. Met meting van NOx wordt beoogd een beeld  te krijgen van de gevolgen van (verbrandings) emissies en de maatregelen die daar in het kader van het Schone Lucht Akkoord op kunnen worden getroffen.

In overleg met de dorpsraad Sluiskil, gemeente Terneuzen en DCMR is de groenstrook aan de Middenstraat-Stroodorpestraat in Sluiskil aangewezen als de meest geschikte locatie voor het meetpunt.

Meetresultaten openbaar

Vanaf half december meet het meetpunt de componenten fijnstof (PM2,5 en PM10) en stikstofoxide (Nox).  Een groot deel van de metingen zijn direct online beschikbaar via www.luchtmeetnet.nl

De gemeten concentraties zijn mede afhankelijk van het weer en ook verkeersdrukte kan sterk van invloed zijn. Zo zijn in stedelijke omgeving de concentraties overdag gemiddeld iets hoger dan 's nachts, vooral door de verkeersbijdrage.

Omdat de metingen nog maar zeer recent zijn opgestart is het niet mogelijk om nu al conclusies aan de  meetresultaten te verbinden. De daggemiddelde meetresultaten voor stikstofoxiden over de afgelopen 5 dagen geven wel een overeenkomstig verloop in de tijd met de resultaten van het meetpunt in Philippine.

Het meetpunt volgt de luchtkwaliteit in Sluiskil voor een langere periode. De Provincie verleent nu opdracht voor een periode van vijf jaar.

Meetpunt levert ook input voor breder onderzoek beleving Omgevingskwaliteit

Het meetpunt zal ook input leveren voor een breder onderzoek naar de beleving van de omgevingskwaliteit in de Kanaalzone Sluiskil-Terneuzen. RUD Zeeland, Provincie Zeeland, Gemeente Terneuzen, Rijkswaterstaat, GGD Zeeland, North Sea Port en DCMR werken samen in dit onderzoek.

Het doel van dat onderzoek is het in kaart brengen van de beleving van inwoners, het inventariseren van mogelijke knelpunten ten aanzien van de omgevingskwaliteit en het aandragen van oplossingen hiervoor, om de omgevingskwaliteit in het gebied Sluiskil-Terneuzen, waar mogelijk en nodig te verbeteren. Het gaat hierbij om de beleving van de omgevingskwaliteit bij lokale inwoners in de Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone op het gebied van lucht, geur, geluid, stof, veiligheid en gezondheid.