Persbericht

Recente ontwikkelingen leiden er toe dat nader onderzoek nodig is naar de meest optimale variant voor het knooppunt Sloeweg-Bernhardweg. Dat schrijft het College van GS in een brief aan Provinciale Staten. Eerder deze maand werd duidelijk dat bij de aanleg van het knooppunt mogelijk bodemas toegepast kan worden. Het College wil in beeld brengen welke consequenties dit heeft voor de eerder gemaakte ramingen.

In april 2016 presenteerde gedeputeerde Van der Maas de zes varianten die zijn uitgewerkt voor het knooppunt Sloeweg-Bernhardweg. Het handhaven van verkeerslichten en de aanleg van een sterrotonde kan echter geen definitieve oplossing zijn, aldus het College. Daarmee resteren vier varianten: de trompetaansluiting, een volledige of onvolledige Haarlemmermeeraansluiting en de Steraansluiting.

Vanuit financiële optiek ligt de volledige Haarlemmermeer het meest voor de hand; de onvolledige Haarlemmermeer is duurder. De Trompetoplossing biedt de beste verhouding van prijs en kwaliteit, maar deze variant kent nadelen op het gebied van procedures en grondverwerving. Stakeholders geven unaniem de voorkeur aan de Stervariant, maar deze variant houdt een grote financiële uitdaging in.

Vervolgstappen

Om een goede afweging te kunnen maken tussen deze varianten, is nader onderzoek nodig. Zo moet onder meer bekeken worden welke invloed de eventuele toepassing van bodemassen heeft op de ramingen van de varianten. Daarnaast is aanvullend overleg nodig met Zeeland Seaports om duidelijkheid te krijgen over de grondprijs en de haalbaarheid van grondverwerving ten behoeve van de Trompetvariant. Tot slot vindt verder overleg plaats met stakeholders, om te bezien of het mogelijk is om kosten te reduceren of aanvullende dekking te vinden. Tot nu toe is maximaal 10,6 miljoen € beschikbaar voor het knooppunt; op grond van de huidige ramingen resteert bij alle varianten een aanvullende financiële vraag. Deze varieert van € 1,4 miljoen voor de goedkoopste tot € 8,5 miljoen voor de duurste variant.

Over de verdubbeling van de Sloeweg

Er wordt op dit moment hard gewerkt om de verdubbeling van de Sloeweg van de A58 tot aan het kruispunt Bernhardweg voor juli 2016 af te krijgen. De werkzaamheden op dit traject verlopen volgens planning. Meer informatie op www.zeeland.nl/sloeweg.

 

Contact

Afdeling Communicatie
0118- 63 10 50
communicatie@zeeland.nl