Persbericht

Op 8 oktober 2019 hebben de Gedeputeerde Staten van Zeeland – net als de andere provincies - nieuwe beleidsregels vastgesteld voor het verlenen van vergunningen op grond van de Wet natuurbescherming. De regels helpen om de vergunningverlening voor stikstofgerelateerde activiteiten weer op gang te brengen. Die vergunningverlening was eerder stilgevallen na een uitspraak van de Raad van State.

Vanaf 11 oktober 2019 kunnen er weer vergunningen verleend worden. Toestemming voor stikstofgerelateerde activiteiten wordt weer mogelijk, zolang de activiteiten niet leiden tot een stijging van stikstofbelasting. Kern van de nieuwe regels is dat door het wegvallen van het voormalige Programma Aanpak Stikstof nu van tevoren aangetoond moet worden dat emissie en depositie met zekerheid afnemen of niet stijgen.

Grote maatschappelijke urgentie

Coördinerend gedeputeerde Anita Pijpelink ziet de nieuwe beleidsregels als een belangrijke mijlpaal om de balans tussen economie en ecologie te herstellen: “Met de nieuwe beleidsregels komt er meer duidelijkheid voor Zeeuwse projecten, al is het slechts een eerste stap. Het kader zal niet voor alle initiatieven de oplossing zijn. Het verkrijgen van toestemming is in sterke mate afhankelijk van de aard van het initiatief, de locatie ten opzichte van de overbelaste Natura 2000-gebieden en mogelijkheden voor salderen. Zo willen we recht doen aan de uitspraak van de Raad van State, want nieuwe vergunningen moeten wel juridisch houdbaar zijn.”

Bronmaatregelen en gebiedsgerichte aanpak

De beleidsregels die vastgesteld zijn, helpen bij het vlottrekken van vastgelopen vergunningprocedures. In aanvulling op de beleidsregels zijn de provincies in overleg met het Rijk over het nemen van bronmaatregelen die stikstofuitstoot verminderen en natuurstellen. Het kabinet heeft daarnaast de provincies een regierol toebedeeld voor een gebiedsgerichte aanpak van de stikstofproblematiek. Over de verdere invulling van het een gebiedsgerichte aanpak van stikstof en de daarvoor benodigde middelen zijn de provincies in overleg met het Kabinet.

Pijpelink: “De afgelopen jaren hebben we al veel maatregelen genomen om de biodiversiteit in de Zeeuwse natuurgebieden te herstellen. Onder andere in de Kop van Schouwen en de Manteling van Schouwen zijn grote stukken duin geplagd, zodat er ruimte is voor natuurlijke verstuiving en kenmerkende duinplantjes. De komende maanden zullen we samen met andere partijen de mogelijkheden voor een verdere gebiedsgerichte aanpak in kaart brengen.”

Over vergunningverlening

De nieuwe beleidsregels voor het verlenen van vergunningen leiden tot afnemende stikstofuitstoot door intern en extern salderen. Samengevat betekent dit het volgende:

  • Initiatiefnemers die aan kunnen tonen dat ze per saldo geen stikstof uitstoten of aan kunnen tonen dat het initiatief geen significante effecten heeft op Natura 2000 gebieden, kunnen weer vergund worden. Dit kan door de uitstoot te beperken met schonere technieken of door te salderen. 
  • Die projecten die wel effect zouden hebben op de natuur kunnen als ze van groot maatschappelijk belang zijn en er geen alternatieven zijn, gebruik maken van de ADC-toets en de effecten compenseren.

Voor meer informatie omtrent de beleidsregels kunt u terecht op de website en helpdesk van BIJ12.

Contact

Team Communicatie
+31 118 631050
communicatie@zeeland.nl