Nieuws

De overstromingskaarten van Nederland zijn geactualiseerd. Op www.risicokaart.nl is zichtbaar hoe hoog het water kan komen en hoeveel mensen en bedrijven mogelijk worden getroffen. Actualisatie van de kaarten gebeurde in Zeeland onder regie van de Provincie, in nauwe samenwerking met Rijkswaterstaat Zee & Delta en Waterschap Scheldestromen. 

Het is van belang dat iedereen weet wat de gevaren en gevolgen van overstromingen kunnen zijn. Ook als de kans op een overstroming heel klein is, is het goed te weten hoe hoog het water kan komen als onverhoopt toch een overstroming plaatsvindt op de plek waar je woont en/of werkt.

Hoe hoog kan het water komen?

Risicokaart.nl toont kaarten van overstromingen die statistisch eens in de 10, 100, 1.000 en 10.000 jaar zouden kunnen voorkomen. Ze laten zien welke gebieden dan kunnen overstromen en hoe hoog het water dan kan komen. Ook zijn op Risicokaart.nl de mogelijke gevolgen van overstromingen te zien. De kaarten geven bijvoorbeeld een indicatie van het aantal getroffenen en het type economische bedrijvigheid in het gebied dat mogelijk zal overstromen.De kaarten zijn informatief voor burgers, maar kunnen ook worden gebruikt bij ruimtelijke planning en het opstellen van evacuatieplannen. De overstromingskaarten zijn daarmee een belangrijke basis voor ons (ruimtelijke) beleid op het gebied van waterveiligheid.

Wat betreft de status van de overstromingskaarten: dit betreft weergave van feitelijke informatie en het behoeft geen vaststellingsbesluit op basis van een bestuurlijke afweging en keuzes. 

Waarom nieuwe kaarten?

De overstromingskaarten zijn vernieuwd omdat meer informatie beschikbaar is gekomen, bijvoorbeeld over de sterkte van de waterkeringen die laag Nederland tegen overstromingen beschermen. Het is ook een gevolg van de Europese afspraak uit 2007 dat Europese lidstaten kaarten maken van gebieden waar overstromingsrisico’s significant kunnen zijn en deze ook elke zes jaar actualiseren.