Noodoproep Zeeland aan kabinet: maak maatwerk mogelijk

12 maart 2021
|
Nieuws

Zeeland heeft waardering voor de manier waarop het kabinet de pandemie bestrijdt, maar dringt aan op maatwerk. Maatwerk voor de horeca en toerisme en maatwerk in financiele regelingen. Dat staat in de brief die de Zeeuwse Taakgroep Economie en Toerisme donderdag 11 maart 2021 verzond aan het kabinet.

De Taakgroep Economie en Toerisme Zeeland komt al sinds het begin van de coronacrisis iedere week bij elkaar. De Taakgroep bestaat uit Zeeuwse overheden en (branche)organisaties die zich sterk maken voor de belangen van Zeeland. De Taakgroep heeft naar aanleiding van de laatste persconferentie een brief geschreven aan het kabinet, waarin zij pleiten voor maatwerk. Maatwerk voor de horeca en het toerisme en maatwerk voor alle ondernemers die gebruik willen maken van de financiële regelingen, maar die soms tussen wal en schip vallen.

De brief is ondertekend door Commissaris van de Koning Han Polman, namens de Vereniging Zeeuwse Gemeenten, de Veiligheidsregio Zeeland, Waterschap Scheldestromen, Impuls Zeeland, Economic Board Zeeland, VNO-NCW Brabant Zeeland, Aan de Slag in Zeeland, ZLTO, Horeca Nederland, Hiswa Recron, Vekabo, Toerisch Ondernemend Zeeland en Dagattracties Zeeland.

De brief kunt u hier lezen:

Geachte leden van het kabinet, geachte heer Rutte,

De coronapandemie raakt nog steeds vele sectoren. Ook in Zeeland zijn de negatieve effecten groot. Wij hebben veel waardering voor de manier waarop het kabinet de pandemie bestrijdt. Voor ondernemers wordt veel gedaan en in algemene zin worden signalen uit de regio goed opgepakt, onder meer door de nauwe samenwerking tussen uw kabinet en de veiligheidsrisico’s. Toch willen we als brede vertegenwoordiging van overheid en sectoren via deze brief extra uw aandacht vragen voor de huidige situatie. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat meerdere problemen – zeker ook in onze provincie – effectief opgelost kunnen worden door meer ruimte voor maatwerk. Juist in de komende periode, is dat volgens ons zowel noodzakelijk als verantwoord.

Maatwerk horeca en toeristische sector
Te beginnen met het maatwerk ten aanzien van het perspectief voor de horeca. Als we kijken naar buurlanden, dan is de samenleving daar al meer ‘open’, of is duidelijk wanneer dat gaat gebeuren. In ons land kan daar nu nog niet in worden voorzien, al is er gelukkig al wel meer ruimte rondom 1 april voorspeld. Gelet op alle signalen die wij ontvangen, zijn we van mening dat de urgentie zeer groot is om winkels en horeca in onze provincie weer te openen. Natuurlijk, de manier waarop moet onderwerp van gesprek zijn. Maar de protocollen zijn gereed; samen kunnen én willen we dit goed organiseren. In het voorjaar van 2020 hebben we in goede samenwerking met de horeca- en vrijetijdssector in Zeeland maatwerk kunnen toepassen. In onze regio is zo ook strenger ingegrepen door tijdelijk niet, of maar beperkt, toeristische overnachtingen toe te staan. En we hebben daarna een heel druk toeristisch seizoen met elkaar in goede banen geleid. We zien nu dat het niet gereguleerd toestaan van bijvoorbeeld terrasgebruik, juist tot ongewenste drukte op andere (openbare) plekken kan leiden. Wij vragen u om ruimte aan de regio te bieden voor maatwerk. Want de omstandigheden zijn per regio verschillend.

Maatwerk in financiële maatregelen
Als tweede vragen wij financieel maatwerk. Veel ondernemers worden in algemene zin door de regelingen uit het steun- en herstelpakket van het kabinet goed geholpen. Maar we krijgen momenteel veel vragen van ondernemers die niet in de regelingen passen. Deze bedrijven zijn – na soms jaren voorbereiding van hun exploitaties – medio 2019 gestart en kunnen daarom geen vereiste referentieomzet aantonen. En ze ontvangen om diezelfde reden geen steunmaatregelen. Deze in basis financieel gezonde bedrijven kunnen nu niet overleven. Een fatale, onbedoelde uitwerking van regelingen die juist in het leven zijn geroepen om deze periode te overbruggen.  Achter die bedrijven staan nog eens vele horecabedrijven met eenzelfde problematiek. Daarbij zitten ook ondernemers met verkeerde SBI codes, ondernemers met een bedrijfsadres wat gelijk is aan het huisadres, ondernemers die na 15 maart 2020 zijn gestart maar wel eerder ingeschreven stonden bij de KvK en ondernemers met een partner net boven het minimum inkomen, met een eigen inkomen van net boven het minimum. Kortom, het gaat hier niet om ‘klein bier’ om in horecatermen te spreken, maar om serieuze Zeeuwse bedrijven die significant bijdragen aan de werkgelegenheid.

Regionale samenwerking
In Zeeland hebben we sinds maart vorig jaar de taakgroep economie en de taakgroep toerisme. Op die manier werken we intensief en constructief samen. Wekelijks hebben we als overheid én ondernemers (de ondertekenaars van deze brief) digitaal overleg om de stand van zaken te bespreken, knelpunten te analyseren en proberen we als gezamenlijke overheden waar mogelijk zelf ondersteuning te bieden. Daarnaast brengen we de “coronamonitor” uit om ondernemers te informeren en hulp te bieden.

Vanuit dit gezamenlijke overleg doen wij nu een zeer dringend beroep op u om waar nodig maatwerk te bieden. Waar mogelijk zijn wij beschikbaar om daar mede uitvoering aan te geven en met u verder overleg te voeren.

Graag vernemen we uw reactie.

Hoogachtend,

Drs. J.M.M. Polman,

Commissaris van de Koning in Zeeland