Primaire tabs




Persbericht

Provincie en gemeente Reimerswaal zijn al geruime tijd bezig met een oplossing voor de verkeersproblemen rondom Yerseke. Het afgelopen jaar werd gewerkt aan een deelplan: een nieuwe ontsluiting voor bedrijventerrein Olzendepolder met een verbinding naar de Molendijk. Na overleg met belanghebbenden is dit plan aangepast. Wensen als een fietstunnel en een grotere rotonde zijn meegenomen in het ontwerp, maar maken de uitvoering duurder dan voorzien. Daarnaast leiden actualisatie van de ramingen en gewijzigde marktomstandigheden in de bouw tot een hogere raming dan het bedrag van € 6,4 miljoen, waarvan in 2017 sprake was. De Provincie gaat daarom terug naar de tekentafel. Samen met gemeente en belanghebbenden onderzoeken we hoe we de verkeersproblemen rondom Yerseke het beste kunnen oplossen.

Hoge prioriteit blijft

Het dagelijks provinciebestuur heeft in 2017 een ranglijst opgesteld van Zeeuwse wegen die met voorrang moeten worden opgeknapt. De Zanddijk tussen A58 en Yerseke staat in die top 3. “Veiliger maken van de wegen rond Yerseke staat hoog op ons prioriteitenlijstje”, aldus gedeputeerde Harry van der Maas. “We investeren in een vlotte doorstroming én in veiligheid.”

Hij vervolgt: “Nu de raming voor een deeloplossing hoger uitvalt, willen we nog eens goed kijken of een gefaseerde aanpak wel echt voordelen biedt. We willen niet alleen de Zanddijk en Molendijk veiliger maken, maar ook zorgen dat Yerseke en bedrijventerreinen in Reimerswaal goed bereikbaar zijn vanaf de A58. Daarom nemen we extra tijd om de ontsluiting van Yerseke in bredere context te bekijken en het totale plan door te rekenen. Als we het project in zijn geheel uitvoeren, biedt dat wellicht mogelijkheden voor cofinanciering en kostenbesparing.”

Nu de Provincie het totale vraagstuk rondom de Zanddijk en mogelijke oplossingen in kaart brengt, worden er geen onomkeerbare besluiten genomen. De Provincie gaat daarom nog niet over tot grondaankopen. Dat er iets moet gebeuren aan de verkeersonveiligheid en doorstroming op Zanddijk en Molendijk, staat echter buiten kijf. Besluitvorming over het project is voorzien in de eerste helft van 2019.

Vijf tracés nader bekeken

In 2014 is een effectstudie uitgevoerd naar vijf wegtracés. Deze vijf tracés worden nu opnieuw bekeken op technische uitvoering, effecten, kosten en haalbaarheid. Bij de studie is specifiek aandacht voor de aansluiting met en doorstroming op de A58, de ontsluiting van bedrijventerreinen bij Yerseke en Kruiningen, het veiliger maken van de spoorwegovergang en de mogelijkheden voor cofinanciering.

Contact

Afdeling Communicatie
+31 118 631050
communicatie@zeeland.nl