Jaarstukken 2022; jaarverslag en jaarrekening

20 april 2023
|
Publicatie

Met de jaarstukken 2021 leggen we verantwoording af en geven we inzicht in onze behaalde resultaten en financiële positie. Evenals 2020 werd ook dit jaar echter gedomineerd door het coronavirus.

Zeeuws Landschap

Samen verschil maken is het leidende principe hoe we deze bestuursperiode werken. Samen met inwoners, bedrijven, instellingen en overheden werken we aan de grote opgaven in Zeeland. Met de jaarstukken 2022 leggen we verantwoording af en geven we inzicht in onze behaalde resultaten en financiële positie.

Terugblik op de uitvoering van de begroting 2022

Het jaar 2022 was het laatste volle kalenderjaar van de bestuursperiode 2019 – 2023. Een bestuursperiode waarin, gelijkluidend aan de titel van het coalitieakkoord, ‘samen verschil maken’, de wijze is waarop we in gezamenlijkheid invulling gegeven hebben aan de Zeeuwse opgaven. Opgaven die brede herkenning hebben bij zowel de Statenfracties als onze netwerkpartners. Bij de start van deze bestuursperiode hebben we - gezamenlijk als GS en PS - vijf strategische opgaven gedefinieerd, die in belangrijke mate aansluiten op grote transities die we op ons af zien komen. De opgaven hebben we aangepakt in een netwerkbenadering. In 2022, maar ook eerder al, zijn voor de meeste opgaven de strategieën samen met onze partners bepaald. De provincies hebben een belangrijke rol in de grote landelijke transities. Voor een groot deel komen deze transities overeen met de Zeeuwse opgaven, waarvoor al veel werk verricht is. De verdere plannen en uitvoering pakken we samen het Rijk en regionale partners op. Zowel overheid als bedrijven, instellingen en andere belanghebbenden. In 2022 is gestart met de uitwerking van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). Verder is veel werk verzet rondom de grote projecten: Natuurpakket Westerschelde (NPW), Waterdunen, Zanddijk en Traverse Kapellebrug. In 2022 zijn wij ook verder gegaan met de uitvoering van maatregelen uit het compensatiepakket zoals overeengekomen in het bestuursakkoord ‘Wind in de Zeilen’.

Jaarrekeningsaldo in lijn met vorig jaar

Het jaarrekeningsaldo, na voorgestelde overheveling, bedraagt € 7,4 miljoen. We stellen voor om dit toe te voegen aan de algemene reserve. Dit saldo kent een overwegend incidenteel karakter. In de bijlage bij het jaarverslag is een verdere toelichting opgenomen op dit saldo. Daarnaast stellen wij voor om in de bestemming van het jaarrekeningsaldo € 6,4 miljoen toe te voegen aan bestemmingsreserves.

Doorkijk naar de uitvoering van de begroting 2023

De begroting 2023 is de laatste begroting van de huidige bestuursperiode. Op 15 maart 2023 vinden de verkiezingen plaats van Provinciale Staten, waarna een nieuw college gevormd zal worden. De begroting 2023 is geschreven in de context van onze rol in de grote landelijke transities. Belangrijke thema’s hierin zijn landelijk gebied & stikstof, klimaat & energie, wonen & bereikbaarheid.

Financieel perspectief blijft onder druk staan

Hoewel onze financiële positie gezond is, hebben we aan de uitgavenkant te maken met sterk opgelopen inflatie. Daarnaast is nog niet duidelijk hoe het provinciefonds zich gaat ontwikkelen, onder andere door wijzigingen in de financieringsmethode. De structurele vrije ruimte voor nieuwe vraagstukken is beperkt. Hierin zijn reeds de te verwachten dividenden naar aanleiding van de ontvlechting van Evides betrokken. Het besluit eind 2022 tot verkoop van Wholesale PZEM zal in de komende jaren naar verwachting tot substantiële incidentele dividendinkomsten leiden.