Ontwerp voor veilige en vlotte verbinding A58-Yerseke gereed

10 november 2022
|
Persbericht
Verkeer op de A58 en de Zanddijk

Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben het definitieve ontwerp voor het project Zanddijk-Molendijk vastgesteld. In dit ontwerp zijn verbetervoorstellen vanuit gesprekken met de omgeving en ingediende moties vanuit Provinciale Staten (PS) verwerkt. Het ontwerp wordt aangeboden aan PS. Zij zullen dit, samen met de kredietaanvraag, in december behandelen. Daarna kan de voorbereiding van de uitvoering starten.

De bestaande weg N673 Zanddijk – Molendijk is onveilig: de weg is smal, bochtig en ongeschikt voor de huidige verkeersdrukte. De huidige weg wordt aangepakt, waarbij verkeersveiligheid en doorstroming prioriteit zijn. Door onder meer het verbreden en opnieuw inrichten van de Zanddijk en Molendijk, de aanleg van fietstunnels, een spoorviaduct en een nieuwe ontsluitingsweg naar bedrijventerrein Olzendepolder en een vrachtwagenverbod op de Molendijk, ontstaat een nieuwe, toekomstbestendige en verkeersveilige ontsluiting tussen de A58 en Yerseke.

Inbreng omgeving

“Na een zorgvuldig ontwerpproces zijn we direct na de zomer in gesprek gegaan met de omgeving. Om te horen hoe we het ontwerp nog beter konden aanpassen aan de wensen, ideeën en ook zorgen van bewoners, belangengroepen en bedrijven. Dat was een zeer waardevolle consultatie”, concludeert gedeputeerde Harry van der Maas.

“Meer dan honderd reacties zijn binnengekomen en daarmee zijn we aan de slag gegaan. Ten opzichte van het voorlopig ontwerp zijn enkele fietsverbindingen aangepast, waardoor de fietsveiligheid en aansluitingen zijn verbeterd. Zo is de fietstunnel onder de Zanddijk bij rotonde Nishoek verplaatst naar Kamperweg-Nisseweg. Voordeel hiervan is dat ook de huidige carpoolplaats bij de rotonde Nishoek kan worden behouden en uitgebreid. Er ligt nu een ontwerp waarmee we de bereikbaarheid van Yerseke en de bedrijventerreinen veiliger en vlotter maken.” 

Planning

Het voorstel is naar Provinciale Staten verstuurd ter behandeling op 16 december. Als PS het plan vaststellen en het benodigde budget beschikbaar stellen, kan de Voorbereidingsfase starten. Tijdens deze fase wordt gewerkt aan onder andere de bestemmingsplanprocedure, aanvullende onderzoeken, vergunningaanvragen en grondverwerving. Naar verwachting wordt de weg tussen 2025 en 2027 aangepast.

Kosten

Het totale project kost bijna 68 miljoen euro. Provincie Zeeland betaalt het grootste deel van de uitvoering. Daarnaast dragen gemeente Reimerswaal, waterschap Scheldestromen en het Rijk bij, voornamelijk voor maatregelen op het gebied van fietsveiligheid. De partners hebben afspraken gemaakt over wie wat doet en welk deel voor zijn rekening neemt. De gemeente voert zelf het traject rotonde Wulk-Molendijkseweg en de aanpassingen op de Koringaweg uit.