Oplossing voor verkeersproblemen Zanddijk-Molendijk (N673)

11 juni 2020
|
Nieuws
Verkeerssituatie op de Zanddijk

De Zanddijk – Molendijk is de belangrijkste ontsluitingsroute van- en naar de kern Yerseke en de bedrijventerreinen. De weg is onvoldoende geschikt voor de huidige verkeersdrukte, vooral door het intensieve en zware vrachtverkeer. De afgelopen jaren is onderzoek gedaan naar oplossingen voor de verkeersproblemen. Na gesprekken met belanghebbende partijen en de omgeving hebben Gedeputeerde Staten gekozen voor een verkeersveilige en toekomstbestendige oplossing via het bestaande wegtracé. Daarnaast is besloten het werk op te delen in twee fasen.

Waarom dit besluit?

Gedeputeerde Staten hebben in december 2019 besloten alternatief ‘Bruin’ als voorgenomen voorkeursalternatief aan te merken. Na een informele inspraak procedure bleek er weinig draagvlak te zijn voor dit tracé. De gemeente Reimerswaal heeft intussen voorkeur uitgesproken voor de aanpak via het huidige tracé, mede vanwege de landschappelijke impact bij tracé ‘Bruin’. Het Rijk heeft aangegeven een bijdrage te willen leveren aan de bestaande op- en afritten en ziet af van een bijdrage aan een poldertracé. Op basis van alle ontwikkelingen zijn Gedeputeerde Staten tot de conclusie gekomen dat een oplossing via het bestaande tracé (Roze-Zwart) financieel haalbaar en het meest kansrijk is.

Een gefaseerde aanpak

De gekozen aanpak wordt opgedeeld in twee fasen. Het is de bedoeling dat eerst een nieuwe weg wordt aangelegd tussen de Zanddijk en de Olzendepolder. Deze weg vormt straks de nieuwe ontsluitingsroute voor (vracht)verkeer van- en naar het bedrijventerrein. Daarnaast komt een nieuwe rotonde op de kruising Zanddijk en de Olzendedijk/Grintweg. De huidige Molendijk wordt een zogenaamde erftoegangsweg waar een maximum snelheid van 60 kilometer per uur zal gelden. Ook de rotonde bij Nishoek wordt in de eerste fase aangepakt. Er komt een nieuwe turborotonde met een grotere capaciteit om verkeer af te wikkelen. De rotonde zorgt voor een betere doorstroming op de aan- en afritten van de A58. In de tweede fase wordt het middenstuk van de totaaloplossing aangepakt; de Zanddijk en de spoorwegovergang.

Door het werk op te delen in fasen zorgen we ervoor dat een gedeelte van het project snel kan worden gerealiseerd. Tegelijkertijd willen we voor de aanpak van de tweede fase in gesprek met de omgeving om het ontwerp te optimaliseren.

De Planning

Binnen enkele maanden nemen Provinciale Staten een definitief besluit over de aanpak van de Zanddijk-Molendijk. Vervolgens gaan we in gesprek met de omgeving om het voorlopig ontwerp van het tracé uit te werken. Op basis van het definitieve ontwerp zal onder andere het bestemmingsplan worden gewijzigd, vergunningen worden aangevraagd, gronden worden verworven en een aannemer worden gezocht om het werk uit te voeren. Naar verwachting zal in 2022 de eerste spa de grond in gaan. Tegelijkertijd gaan we de aan de slag om een zo optimaal mogelijke oplossing te vinden voor de Zanddijk.

Gedeputeerde Harry van der Maas: “De verkeersproblematiek op de Zanddijk-Molendijk vraagt al jaren om opgelost te worden. Na veel gesprekken met allerlei belanghebbende partijen ben ik blij dat we kiezen voor een duurzame aanpak waardoor de verkeersveiligheid en de doorstroming fors verbeterd worden. Door het werk op te delen kunnen we voortvarend aan de slag.”

Lees meer informatie over de Zanddijk-Molendijk op www.zeeland.nl/zanddijk

Contact

Team Communicatie
+31 118 631050
communicatie@zeeland.nl