Persbericht

Provincie Zeeland wil Yerseke, haar bedrijventerreinen en het omliggende landelijk gebied goed en veilig bereikbaar houden. Daarvoor hebben we samen met de gemeenten Reimerswaal en Kapelle, waterschap Scheldestromen, Rijkswaterstaat en belanghebbenden onderzoek gedaan naar oplossingen voor de verkeersproblemen van de N673. In dit onderzoek zijn verschillende alternatieven uitgewerkt. Gedeputeerde Staten hebben besloten alternatief ‘Bruin’ als voorgenomen voorkeursalternatief aan te merken. 

Aanpak

Het voorkeursalternatief houdt in dat de huidige Zanddijk vanaf rotonde Nishoek tot over de spoorkruising wordt aangepakt. Ook zal de rotonde bij Nishoek worden aangepakt. Vanaf de spoorkruising wordt een nieuwe weg aangelegd die afbuigt naar bedrijventerrein Olzendepolder. Ter hoogte van de Olzendedijk, waar de nieuwe weg kruist, wordt een nieuwe rotonde aangelegd. De huidige spoorwegovergang wordt vervangen door een zogenaamde ongelijkvloerse kruising door middel van een viaduct. Voor langzaam verkeer (fietsers, landbouwverkeer) blijft de huidige Zanddijk-Molendijk als parallelweg beschikbaar. Het overige (vracht)verkeer rijdt straks over het nieuwe tracé.

Waarom deze aanpak?

De aanpak ‘Bruin’ biedt een structurele oplossing voor de verkeersproblematiek op de Zanddijk. Met deze aanpak wordt de verkeersveiligheid, de doorstroming van het verkeer en de bereikbaarheid van Yerseke fors verbeterd. De totale investeringskosten bedragen volgens een voorlopige raming 50,8 miljoen euro. De alternatieven Groen en Rood waren alleen mogelijk met een Rijksbijdrage. Het Rijk (wegbeheerder van de A58) heeft besloten niet bij te dragen aan een oplossing voor de verkeersproblematiek. Een keuze voor alternatief Roze-Zwart zou betekenen dat er extra aanpassingen nodig zijn voor de verkeersintensiteit op de Molendijk. Ook heeft dit alternatief impact op de woningen dichtbij de weg in verband met een verbreding van de Zanddijk. De kosten van de aanpak van Bruin zijn in vergelijking met de andere varianten het laagst.

Gedeputeerde Harry van der Maas: “De verkeersonveilige situatie op de Zanddijk heeft al langer onze aandacht. Ik ben blij dat we een toekomstbestendige oplossing hebben gevonden. We gaan dit nu snel aanpakken. Door het aanleggen van deze nieuwe weg is Yerseke straks optimaal bereikbaar.”

Inloopavond

Over het besluit van Gedeputeerde Staten vindt op 17 december 2019 een inloopbijeenkomst plaats. Vertegenwoordigers van de Provincie Zeeland, gemeente Reimerswaal en waterschap Scheldestromen zijn dan aanwezig om het besluit toe te lichten en om met u in gesprek te gaan. Inloop is mogelijk tussen 19.00 en 21.00 uur in Partycentrum de Lepel, Lepelstraat 7A in Yerseke. Iedereen is welkom!

Inspraak

Daarnaast is het mogelijk om van 9 december 2019 tot en met 20 januari 2020 te reageren op het besluit van het college van Gedeputeerde Staten over het voorgenomen voorkeursalternatief Bruin. Het besluit kunt u online inzien en ligt ter inzage in het Provinciehuis in Middelburg en het gemeentehuis van Reimerswaal in Kruiningen. Reageren is mogelijk via: https://www.formdesk.com/provinciezeeland/inspraak_zanddijk.

Planning

Met de inbreng vanuit de inspraakperiode en de inloopavond wordt het voorgenomen voorkeursalternatief in februari 2020 opnieuw voorgelegd aan Gedeputeerde Staten. In april 2020 nemen Provinciale Staten een definitief besluit over de aanpak. Daarna kan het ontwerp met inbreng van alle belanghebbenden verder worden uitgewerkt.

Lees meer informatie over de Zanddijk op https://www.zeeland.nl/verkeer-en-openbaar-vervoer/aanpak-voor-verkeersproblemen-zanddijk-yerseke

Contact

Team Communicatie
+31 118 631050
communicatie@zeeland.nl