Proef met ondergronds beregenen succesvol afgerond

13 november 2023
|
Persbericht
Een meetopstelling van de proef met ondergrondse beregening

Hevige buien en lange periodes van grotere droogte wisselen elkaar steeds vaker af. Dat raakt de landbouw in onze provincie: er is te veel water tijdens natte periodes en te weinig tijdens periodes van droogte. Hoe kunnen we het water uit natte periodes vasthouden en benutten voor de teelt tijdens de steeds droger wordende zomers? Om te onderzoeken of ondergronds beregenen een oplossing kan zijn, stond er de afgelopen drie jaar een proefopstelling op Agrarisch en Kenniscentrum (AIKC) Rusthoeve. De onderzoeksresultaten werden vandaag gepresenteerd aan gedeputeerde Arno Vael (landbouw, klimaat en water) en waterschapsbestuurder Wim van Gorsel.

Het onderzoek werd uitgevoerd door bureau KnowH2O, wateronderzoeksinstituut KWR en de proefboerderij Rusthoeve en werd gefinancierd door  het Rijk, Provincie Zeeland, Waterschap Scheldestromen en de Gemeente Noord-Beveland.  

Oplossing voor droogte

Met de proef werd onderzocht of ondergronds beregenen (subirrigatie) bij kan dragen aan een betere productie van akkergewassen. Dit is een techniek waarbij water in de bodem van landbouwgrond infiltreert via een ondergronds netwerk van bestaande drainagebuizen. Hierdoor stroomt water via de buizen de bodem in, wordt de bodem natter en kan het grondwaterpeil stijgen.

Resultaten

Uit het onderzoek bleek dat het grondwaterpeil van het perceel met subirrigatie inderdaad hoger was dan het andere perceel. Daardoor was de bodem natter en konden planten die dieper wortelen het water uit de grond opnemen. Deze gewassen hadden dus minder last van de droogte.

Ondergronds beregenen bleek niet in alle gevallen succesvol is. Zo is er geen voordeel voor planten die ondiep wortelen: de afstand van de wortels van de planten tot het grondwater is dan te groot. Ook kan de bodemsamenstelling klei op zand) een belemmering vormen: de planten kunnen lastiger bij het grondwater komen. Ten slotte voegde ondergrondse beregening in de nattere zomers weinig toe, omdat er al voldoende water beschikbaar was door regenval.

Gedeputeerde Arno Vael: “Het doen van onderzoek is van groot belang voor de toekomst van de agrarische sector in Zeeland. We hebben nu soms al een gebrek aan zoet water en dat probleem wordt in de toekomst alleen maar groter. Subirrigatie is misschien niet de heilige graal, maar kan wel degelijk bijdragen. Dat is een mooie uitkomst.”

Aanbieden van het rapport aan gedeputeerde Arno Vael (links) en waterschapsbestuurder Wim van Gorsel (derde van links)
Aanbieden van het rapport aan gedeputeerde Arno Vael (links) en waterschapsbestuurder Wim van Gorsel (derde van links)

Klimaatrobuuste provincie

De grote opgave in de regio Zeeland, met een kleine voorraad aan zoet water, vraagt om verschillende oplossingen. Regelbare drainage met subirrigatie is niet dé oplossing, maar kan in specifieke gevallen wel een bijdrage leveren om zoet water te bufferen en gewasverdamping te ondersteunen. Het is daarmee één van de opties om de klimaatrobuustheid van de provincie Zeeland te vergroten.

Lees het hele onderzoek op de website van KWR water.