Provinciale financiën: flexibiliteit om te investeren in prioriteiten

1 oktober 2020
|
Persbericht
geld

Het is van groot belang dat de Provincie blijft investeren in Zeeland. De provinciale financiën zijn gezond, maar ook begrensd. De Provincie moet kunnen blijven inspelen op de actualiteit. Gedeputeerde Staten willen daarom verplichtingen niet voor een langere periode vastleggen dan noodzakelijk en altijd weten welke activiteiten zo nodig kunnen worden ingeruild voor nog belangrijker zaken.

De impact van Corona op de provinciale financiën en het beleid is groot. Lang niet alle sectoren zijn weer op het niveau van voor de crisis. En het blijft de vraag wat ons nog te wachten staat.

Tegelijkertijd spelen de grote kwesties onder de provinciale strategische opgaven nog steeds, ook al zijn die minder in de aandacht geweest. Stikstof vraagt nog steeds om een oplossing, digitale ontwikkelingen gaan onverminderd – en soms zelfs sneller – door, en ook de klimaatproblematiek is nog niet opgelost. Al die opgaven vragen, net als de andere strategische opgaven, om een antwoord. Maar misschien wel om een ander antwoord dat we een jaar geleden gegeven zouden hebben. De noodzaak voor het provinciaal bestuur om samen met haar netwerkpartners aan oplossingen te werken is daarmee onverminderd aanwezig.

Begroting 2021

In de Begroting gaan Gedeputeerde Staten verder in op de vijf grote strategische opgaven waar het afgelopen jaar werk van is gemaakt. Met het opleveren van de Regionale Energie Strategie is, in de opgave energietransitie, een belangrijke stap gezet. Daarvoor in de plaats is in de voorjaarsnota 2020 een nieuwe strategische opgave rondom stikstof ingesteld.

Najaarsnota 2020

COVID-19 heeft bij de uitvoering van de begroting 2020 geleid tot vertraging in de uitvoering van de voorgenomen activiteiten. Gedeputeerde Staten verwachten dat ook in 2021 daar nog effecten van merkbaar zijn. In de najaarsnota 2020 wordt daar nader op ingegaan.

De context van een (dreigende) economische crisis zorgt er voor dat het college blijft streven naar het maximaal investeren in Zeeland. In de najaarsnota doen Gedeputeerde Staten daarom voorstellen om met de beschikbare middelen ‘zo hoog mogelijk aan de wind te blijven zeilen’, terwijl er wel ruimte blijft voor nieuwe investeringen, bijvoorbeeld in de strategische opgaven. Hoeveel geld daar precies mee gemoeid zal zijn, is nu nog niet te zeggen. Dat komt ook voort uit de samenwerking met netwerkpartners. Maar, door beperkt geld uit de algemene reserve in te zetten, blijft er de komende jaren enige ruimte voor nieuwe vraagstukken.

Compensatiepakket

Voor Zeeland is 2020 ook het jaar waarin duidelijk werd dat de Marinierskazerne definitief niet naar Zeeland komt. Er is, samen met de gemeente Vlissingen en het waterschap, overeenstemming bereikt met het Rijk over een compensatiepakket, waarmee in de komende 10 jaar zo’n 650 miljoen euro is gemoeid. Hoewel die middelen maar voor een beperkt deel via de provinciale begroting zullen lopen, hebben ze wel grote impact op Zeeland. Een belangrijk onderdeel van het pakket is het onderzoek of Evides losgemaakt kan worden van PZEM. Alleen wanneer dat lukt, zal de Provincie in staat zijn volgens planning bij te dragen aan de realisatie van het Delta kenniscentrum.

Bovengenoemde zaken staan in de provinciale Begroting 2021 en de Najaarsnota 2020. Met de koers die in begroting en najaarsnota is ingezet, wil het college ook in het komende jaar samen met partners verschil blijven maken. De begroting en najaarsnota worden 6 november 2020 besproken in Provinciale Staten.

Contact

Team Communicatie
+31 118 631050
communicatie@zeeland.nl