Provincie Zeeland houdt ook in 2022 toezicht op de begroting van gemeente Vlissingen

21 december 2021
|
Persbericht
De Boulevard van Vlissingen gefotografeerd door een kunstwerk.

Gedeputeerde Staten van Provincie Zeeland hebben de wettelijke taak financieel toezicht te houden op gemeenten en gemeenschappelijke regelingen. Jaarlijks moet voor 1 januari van het begrotingsjaar worden vastgesteld of de begroting van de gemeenten en regelingen voldoen aan wettelijke eisen en zo nodig onder een zwaardere vorm van toezicht moet worden geplaatst. Omdat de begroting 2022 van de gemeente Vlissingen niet structureel sluit en ook de meerjarenbegroting (nog) een tekort laat zien, is die gemeente ook volgend jaar onder het zogenaamde preventieve begrotingstoezicht geplaatst. Dit houdt in dat de begroting en de begrotingswijzigingen goedgekeurd moeten worden door GS. Voor de overige gemeenten en gemeenschappelijke regelingen geldt in 2022 de reguliere lichte vorm van toezicht, het zogenoemde repressieve toezicht. Ook voor Borsele, die in 2021 nog wel onder preventief toezicht staat, geldt dat het in 2022 onder het reguliere toezicht komt te staan.

Hoe werkt financieel toezicht?

Gemeenten leveren aan het einde van het jaar hun begroting aan de Provincie Zeeland. Wanneer deze begroting voldoet aan wettelijke criteria, dan houdt de Provincie repressief toezicht. Repressief toezicht betekent dat de begroting direct uitgevoerd kan worden.

Wanneer de begroting niet aan deze wettelijke criteria voldoet, zoals bij de gemeente Vlissingen, is er sprake van preventief toezicht. Preventief toezicht betekent dat wij de begroting en de daaropvolgende wijzigingen eerst moeten goedkeuren voordat de gemeente deze kan uitvoeren.

Toch zorgen vanwege nog te realiseren bezuinigingen

Hoewel voor alle gemeenten - met uitzondering van de gemeente Vlissingen - de lichte vorm van repressief toezicht van toepassing is, blijven er zorgen omdat verschillende gemeenten in het sociaal domein nog forse taakstellende bezuinigingen moeten invullen en realiseren. Dit terwijl bij het merendeel van de Zeeuwse gemeenten de lasten voor jeugdzorg het afgelopen jaar nog toenamen. Daarnaast is de uitkomst van het lopende onderzoek naar de herverdeling van het gemeentefonds voor de individuele gemeenten nog steeds onzeker. Het is vooral dankzij de groei van de algemene uitkering uit het gemeentefonds en de verhoging van de budgetten voor de jeugdzorg dat de meeste gemeenten een structureel sluitende begroting konden vaststellen.