Regio Deal versterkt vestigings- en leefklimaat in Zeeland

3 maart 2021
|
Nieuws

De Regio Deal stelt inwoners, ondernemers, kennisinstellingen en overheden in de Zeeland in staat om samen het vestigings- en leefklimaat van de regio te versterken. Uit de tussentijdse evaluatie blijkt dat de dertien projecten uit de Regio Deal goede voortgang boeken.

Met de door de Deal beschikbare middelen van Rijk, provincie, gemeenten en andere regiopartners wordt geïnvesteerd in sterktes van en kansen voor Zeeland en worden de verbindingen tussen economische sectoren verbeterd. De negatieve spiraal van krimp, ontgroening en vergrijzing en een relatief beperkte innovatiekracht kan zo doorbroken worden.

De Regio Deal Zeeland (uit 2018) en het investeringsprogramma “Zeeland in Stroomversnelling 2.0” (2017) bouwen voort op het actieprogramma van de Commissie Balkenende). De projecten komen ten goede aan de Zeeuwse economie, het vestigingsklimaat en de leefbaarheid.

COVID-19

In de tussentijdse evaluatie wordt ook ingegaan op de gevolgen van COVID-19. Onvoorzien waren de gevolgen van COVID-19 voor de uitvoering van het investeringsprogramma. Een aantal projecten heeft hierdoor meer tijd nodig, maar de beperkingen hebben in een aantal projecten ook geleid tot een versnelling in digitalisering.

Een greep uit de tot nu toe behaalde resultaten:

 • Ondernemers: vanuit de subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling zijn in totaal zijn 39 projecten aan de slag met innovatieve haalbaarheidsonderzoeken en demonstratieprojecten
 • Ondernemerschap: dankzij Dockwize zijn er negen nieuwe ondernemingen gestart en hebben drie ondernemers een koerswijziging of doorstart gemaakt. Ook is er een volwaardige ondernemerschapsleerlijn in het hoger beroepsonderwijs bij HZ University of Applied Sciences opgenomen en tot op heden zijn er 812 studenten betrokken
 • Onderwijs: het groene vmbo en mbo in Zeeland zijn in januari 2019 geïntegreerd in de Pontes Scholengroep en Scalda, daarbij is ook een aantal bedrijven aangesloten, zo doen leerlingen en studenten praktijkervaring op
 • Wonen: met de Provinciale Impuls Wonen zijn 59 woningen toekomstbestendig gemaakt
 • Kwaliteitskust: er is een fonds Verblijfsrecreatie tot stand gekomen waarvan de eerste ondernemer aan de slag is gegaan met een lening voor een duurzame kwaliteitsverbetering van zijn bedrijf. Ook zijn er drie gebiedsontwikkelingsprojecten in uitvoering: Onthaalkamer Breezand, aandachtsgebied Nehalennia en Masterplan Nieuwvliet-Bad
 • Slimme mobiliteit: de app Sesamo is in gebruik genomen voor het in kaart brengen van de reisbehoefte bij Scalda Groen College. De app draait, echter door de maatregelen komt er onvoldoende data beschikbaar waardoor het project is vertraagd. Daarnaast is bij de HZ University of applied Sciences is in september 2020 gestart met een pilot voor slimme deelfietsen
 • Arbeidsmarkt: inmiddels zijn 422 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt geplaatst, ook  is een digitaal platform gerealiseerd www.zeeland.com, onder andere om mensen van buiten Zeeland te interesseren om in Zeeland te wonen en werken
 • Het nieuwe Bevrijdingsmuseum is in oktober 2019 geopend, rond mei 2021 opent het museum het laatste gedeelte van het project: de Roosevelt Experience
 • Voortgezet onderwijs Zeeuws-Vlaanderen: de afgelopen periode is geïnvesteerd in een breed onderwijsprogramma, kwalitatief hoogwaardig onderwijs en is het ICT-netwerk geharmoniseerd. Dat houdt in dat er nu gemakkelijk les kan worden gegeven op afstand en daarnaast het personeelsmobiliteit gefaciliteerd kan worden. Ook maken intussen al 300 kinderen gebruik van de startgroepen voor 2-4 jarigen, zodat er een goede aansluiting is bij het Zeeuws-Vlaamse onderwijssysteem (in de Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen wordt dit project verder versterkt)
 • Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen: er zijn inmiddels twaalf startgroepen voor 2-4 jarigen, die de toegankelijkheid van het educatief aanbod in de regio vergroten en versterken, 300 kinderen maken gebruik van het aanbod
 • Central Gate: er is met name geïnvesteerd in de planvorming en gesprekken met de belanghebbenden van de Central Gate, waaronder de bewoners van de omliggende dorpskernen, hun wensen en bezwaren worden meegenomen in de planvorming. Voor 2022 wordt verwacht dat de digitale Central Gate gereed is, daarna wordt ook de daadwerkelijke parking gerealiseerd.
 • Polystereen recycle fabriek: de fabriek is in aanbouw en bijna gereed, verwachting is dat de fabriek in mei 2021 kan opstarten.
 • Verduurzaming bedrijventerreinen: er worden zeven Zeeuwse bedrijventerreinen gescand op mogelijkheden voor energiebesparing, omschakeling naar duurzame energie en op mogelijkheden voor circulaire economie, klimaatadaptatie en/of biodiversiteit. Dit jaar komen twee pilots tot stand om ervaring op te doen met het realiseren van die mogelijkheden.

Conclusie

Provincie Zeeland en Economic Board Zeeland geven in de evaluatie aan dat de Regio Deal een effectief instrument is waarbij partners in de regio samen met het Rijk de brede welvaart, leefbaarheid en economische kracht in de regio kunnen bevorderen: “Voor een verdere ontwikkeling van de brede welvaart toegespitst op de regio’s zijn wat ons betreft  Regio Deals in de toekomst niet meer weg te denken.”

Contact

Team Communicatie
+31 118 631050
communicatie@zeeland.nl