Nieuws

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) bracht maandag 11 februari 2019 een bezoek aan het voormalige Thermphos. Ze werd in een bestuurlijk overleg bijgepraat over de stand van zaken van de sanering van de fosforfabriek.

De sanering is complex en duur omdat er niet alleen fosfor op het terrein aanwezig is, maar ook asbest en radioactieve materialen. Na uitleg en een rondleiding over het terrein door directeur Dinro Hobbel van Van Citters Beheer, die de sanering uitvoert, nam de staatssecretaris deel aan het bestuurlijk overleg waarin de voortgang werd besproken. Daarbij waren ook gedeputeerde Jo-Annes de Bat en CEO van North Sea Port Daan Schalck aanwezig.

Voortgang

De sanering gaat voortvarend. Uit het kwartaaloverzicht blijkt dat de sanering waarschijnlijk een jaar eerder klaar zal zijn, omdat meer werkzaamheden tegelijkertijd kunnen worden uitgevoerd. Het fosforslik uit een aantal opslagtanks, vaten en overige installatiedelen is verwerkt. Alle vaten met fosforafval uit het verleden zijn verwerkt. Bij het veiligstellen van het ovenhuis zijn alle elektrofilters fosforvrij en asbestvrij gemaakt. Een groot aantal opslagtanks en vaten is schoongemaakt. De voorbereiding voor verdere sloop van een aantal gebouwen, en de asbestsanering en het afvoeren van de afvalstoffen gaat gestaag verder.

Vergunningen

Alle op dit moment benodigde vergunningen zijn door de betreffende overheden verleend. In december is een symposium onder leiding van Diederik Samsom georganiseerd. Daarin is geconstateerd dat een meer gecoördineerde benadering van vergunningverlening en handhaving in deze complexe situatie onontbeerlijk is,  VCB is geadviseerd om zelf het initiatief te blijven nemen in het aandragen van oplossingen ingeval van conflicterende regels.

Kosten

Het inzicht in de kostenontwikkeling is verder toegenomen. VCB geeft in de kwartaalrapportage aan dat de verwachting is dat het beschikbare budget van 129,5 miljoen euro voldoende zal zijn voor de sanering.

Staatssecretaris Van Veldhoven krijgt rondleiding Thermphos