Persbericht

Op verzoek van Provinciale Staten wordt de aandeelhoudersstrategie voor PZEM herijkt. De strategie biedt een kader waarin de aandeelhouder aangeeft wat zij belangrijk vindt voor het bedrijf. Om het proces te begeleiden, is een extern bureau ingeschakeld. Woensdagavond 20 september 2017 is de strategie in grote lijnen gepresenteerd aan de aandeelhouders. De aandeelhouders konden zich merendeels vinden in de voorgestelde koers. De definitieve aandeelhoudersstrategie wordt binnenkort ter besluitvorming voorgelegd aan Provinciale Staten en gemeenteraden.

De huidige aandeelhoudersstrategie voor PZEM (voorheen DELTA) past niet meer bij de omvang en het karakter van de huidige onderneming. De huidige strategie is vastgesteld in 2013, maar sindsdien is er heel wat veranderd bij het bedrijf. Er zijn onderdelen verkocht, de naam is gewijzigd in PZEM en ook de statuten zijn per 1 juli 2017 gewijzigd. Een nieuwe aandeelhoudersstrategie moet optimaal aansluiten bij het aangepaste ondernemingsprofiel.

Voorgestelde koers

Na de verkoop van Retail en Delta Netwerk Groep bestaan de activiteiten van PZEM uit voornamelijk energieproductie, -handel en -leveringsactiviteiten, een 50% belang in waterbedrijf in Evides en een 70% belang in EPZ. Voor de energie gerelateerde activiteiten geldt, dat er volgens de aandeelhouders geen direct publiek belang meer aanwezig is, dat aandeelhouderschap rechtvaardigt. Bovendien passen deze activiteiten qua risicoprofiel niet bij een publieke aandeelhouder. Een belangrijke lijn van de aandeelhoudersstrategie is daarom dat aandeelhouders op termijn hun betrokkenheid bij de commerciële energie-activiteiten beëindigen. Dit is bij de huidige ondernemingsstructuur van PZEM echter niet mogelijk.

Met betrekking tot Evides hebben aandeelhouders al langer de wens om het bedrijf rechtstreeks in overheidseigendom te brengen. Drinkwatervoorziening is immers een activiteit van publiek belang. Als aandeelhouders vragen we de directie van PZEM om zorgvuldig te zoeken naar een passende oplossing hiervoor.

Tot slot hebben de aandeelhouders wensen geformuleerd voor de kerncentrale. Het belang van deze centrale is van grote importantie en overstijgt de regio. De PZEM aandeelhouders zijn van mening dat de borging van deze belangen tot de verantwoordelijkheid van het Rijk behoort. Niet voor niets is het Rijk verguningverlener en toezichthouder. Zij zien hier dan ook een grotere rol van het Rijk naar de toekomst toe.

Oproep aan directie

Bij een positief besluit over de aandeelhouderstrategie wordt de directie van PZEM opgeroepen om de structuur van het bedrijf zodanig te wijzigen, dat afscheid genomen kan worden van de commerciële activiteiten, die volgens de aandeelhouders niet bij publieke aandeelhouders behoren. Aandeelhouders zullen de voorstellen vanuit de directie boordelen vanuit deze doelstelling en zich daarbij in eerste instantie richten op optimalisatie van de aandeelhouderswaarde met een beperkt risicoprofiel.

Zo lang het aandeelhouderschap voortduurt, blijven de aandeelhouders zich als opstellen als actieve aandeelhouders. Ook blijven zij oog houden voor de belangen van werknemers.

Contact

Afdeling Communicatie
+31 118 631050
communicatie@zeeland.nl