Subsidie voor oplossen krapte arbeidsmarkt

3 juni 2021
|
Persbericht
foto projectleiders nemen subsidie in ontvangst

Vijf projecten hebben subsidie gekregen voor ‘sociale innovatie’ met als doel het oplossen van de krapte op de arbeidsmarkt. Ieder project wordt uitgevoerd door een groep van samenwerkende bedrijven, organisaties en onderwijsinstellingen, waarbij de vraag van de werkgevers centraal staat.

Sociale innovatie is het toepassen van nieuwe vormen van organisatie of nieuwe methodes of het introduceren van nieuwe producten en diensten met een meetbare of waarneembare impact op het arbeidsmarktvraagstuk. Deze subsidie Human Capital Agenda is onderdeel van de regeling Zeeland in Stroomversnelling. Donderdag 3 juni 2021 ontmoetten de bedrijven die aan de slag gaan met hun project elkaar bij de bekendmaking van de subsidies door gedeputeerde Jo-Annes de Bat. Alle projecten ontvangen 50.000 euro.

Het gaat om de volgende projecten:

Traineeship programma: Talent voor Zeeland

Binnen het Traineeship 'Talent voor Zeeland' maken jonge, net afgestudeerde talenten op HBO en WO niveau kennis met meerdere organisaties in Zeeland. De projectpartners bundelen de krachten in het werven & begeleiden van jonge talenten en bieden de trainees een kennismaking met het netwerk van projectontwikkeling en -management in Zeeland aan. Het doel is om met 10 organisaties samen te gaan werken en 15 traineeships aan te bieden. AddVision Projectontwikkeling & management werkt hiervoor samen met Admiraal de Ruyter Ziekenhuis, Dockwize, HZ University of Applied Sciences en Zeeuwland.

Medisch Specialistische Zorg

Doel van dit project is om één gezamenlijke Zeeuwse behandeldienst voor de gehandicaptenzorg te organiseren, waardoor het werk voor artsen Verstandelijk Gehandicapten (VG) aantrekkelijker wordt en mogelijk meer artsen VG (in opleiding) in Zeeland aangetrokken kunnen worden. Ook worden mogelijkheden voor taakherschikking onderzocht en toegepast waardoor de gehandicaptenzorg doelmatiger georganiseerd kan worden.  Gors werkt hiervoor samen met Zuidwester en Tragel.

Meer handen vrij door Fylm

In dit project wordt het arbeidsbesparend effect van Fylm onderzocht; een tool waarmee zorgmedewerkers bewoners van verpleeghuizen kunnen stimuleren om groepsgewijs beweegoefeningen te doen. Het is een vervolg van een pilot waarin onderzocht is of Fylm ouderen in beweging kan brengen. In dit project wordt Fylm doorontwikkeld en wordt onderzocht wat het effect is op de belasting (werkdruk en werkgeluk) van zorgmedewerkers.

Smartbanen; the Work Zone

Hierbij worden Zeeuwse organisaties met een tekort aan technisch geschoold (HBO) personeel verbonden aan technisch geschoolde studenten met de gewenste opleidingsrichting. Zo kunnen werkgevers voorzien in hun vacatures en studenten tijdens hun studie een betaalde bijbaan én stage én afstudeeronderzoek krijgen in het door hen gewenste werkveld. The Work Zone werkt hierin samen met Rijkswaterstaat, HZ University of Applied Sciences, Saman Groep, Waterschap Scheldestromen, ICL-IP, Timesavers en Provincie Zeeland.

Instroom en doorstroom havenlogistiek

Doel van dit project is om de instroom en doorstroom van de medewerkers in de havens van Zeeland zowel kwalitatief als kwantitatief te versterken. Dat gebeurt door een nieuwe (praktijkgerichte) opleidingsmogelijkheid te vormen vanuit werkgevers en onderwijsinstellingen, die aansluit bij de vraag van de werkgevers en aantrekkelijk is voor (potentiële) medewerkers. Doel is om minimaal 30 nieuwe en 40 huidige medewerkers op te leiden voor het werk in de havens in Zeeland. Er wordt een fysieke en praktijkgerichte opleidingslocatie ontwikkeld en ingezet op promotie van werken en leren in de havens van Zeeland. Havenwerk en C-Port de initiatiefnemers van dit project, werken hierbij samen met VDAB, Scalda en Helix Learning. Zo willen partijen de tekorten op de arbeidsmarkt verkleinen in plaats van verdelen, zoals nu vaak het geval is.

Over de subsidieregeling

Een sterke economie is nodig om Zeeland te laten concurreren met andere regio’s. Het Rijk, Provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeenten hebben het initiatief genomen om een gezamenlijk fonds voor economische structuurversterking in het leven te roepen: de subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling. Naast een innovatief bedrijfsleven is ook een vitale arbeidsmarkt van belang voor de Zeeuwse economie en concurrentiekracht. Het vinden van voldoende en gekwalificeerd personeel wordt een steeds grotere opgave. Dit vraagt om een eigen aanpak, daarom is besloten tot een aparte openstelling van de subsidieregeling voor de Human Capital Agenda.

Contact

Team Communicatie
+31 118 631050
communicatie@zeeland.nl