Persbericht

In de week van 4 september 2019 zijn voor het eerst de schuiven van de getijdenduiker in Waterdunen gebruikt. Dat betekent dat voor de eerste keer Westerscheldewater het natuur- en recreatiegebied is ingestroomd. Een mijlpaal in het project: nu kan Waterdunen uitbloeien tot een gebied met een afwisselend landschap waar gecontroleerd getij de natuurontwikkeling bepaalt.

De getijdenduiker heeft drie kokers. Via deze kokers komt zeewater het gebied binnen en verlaat het Waterdunen ook weer. Een aparte, vierde koker zorgt voor de afvoer van polderwater en is aangesloten op het nieuwe gemaal. Verschillende meetpunten staan in verbinding met de getijdenduiker en geven informatie door over de waterstand. Op basis van deze informatie en software worden de schuiven in de getijdenduiker gestuurd en zo wordt het waterpeil in het gebied geregeld. Indien nodig, bijvoorbeeld bij stormvloed, kan de constructie hermetisch worden gesloten. Daarom heeft elke koker twee schuiven. Hoe verder de schuiven openstaan, hoe meer water het gebied binnenkomt. Dit is vooraf berekend en wordt nu in de praktijk getest.

Technische monitoringsperiode

Voordat de getijdenduiker definitief in gebruik wordt genomen, test waterschap Scheldestromen in nauwe samenwerking met Provincie Zeeland het systeem uitgebreid. Deze testperiode duurt naar verwachting drie tot vier maanden. Het doel van deze zogenaamde ‘technische monitoringsperiode’ is om het systeem beter te leren kennen en te kijken of alles werkt zoals is bedacht. De inlaat aan de Westerscheldezijde, bekend als ’t Killetje Buiten, de getijdenduiker en de inlaatkreek aan de Waterdunen-kant worden voorzien van sensoren. Tijdens de monitoring worden diverse testen uitgevoerd. Op verschillende momenten wordt met alle drie de kokers getest en worden uiteenlopende situaties nagebootst, met name om te kijken of de stroomsnelheid van het water bij het in- en uitlaten binnen de grenzen van de berekeningen vallen. Ook wordt gekeken of de steenbestorting van de inlaatkreek en bij ’t Killetje Buiten netjes op zijn plaats blijft liggen. Tijdens het testen kan het waterpeil variëren of een periode op één peil blijven. Het water wordt in elke situatie gecontroleerd in of uit het gebied gelaten.

Continu open met één koker

Tijdens het testen, wat alleen overdag gebeurt, is een team van diverse bedrijven aanwezig, onder leiding van medewerkers van het waterschap en de Provincie. Gespecialiseerde bedrijven doen de metingen, analyses en beoordelen de testen. Buiten de testen om, wordt Waterdunen met één koker bediend. De maximale waterstand zal dan ongeveer gelijk zijn met het beeld van de afgelopen winters. Het doel is om in Waterdunen een gedempt getij te realiseren zodat een gebied met estuariene natuur (schorren en slikken) kan ontstaan.  Dit betekent een getij dat beweegt van doodtij naar springtij. Waterdunen volgt daarbij (gedempt) de waterhoogten in de Westerschelde. Als er één koker open is in Waterdunen, is er sprake van doodtij.

Voorbereidend werk

Voordat de schuiven open kunnen, is heel wat voorbereidend werk verzet. De laatste maanden zijn de laatste werkzaamheden aan de inlaatkreek zijn afgerond. De bruggen zijn aangelegd, de dammen verwijderd en de kreken op elkaar aangesloten. De zoetwatervissen in het gebied zijn zoveel mogelijk weggevangen en weer uitgezet in het Markiezaatsmeer.

Officiële opening

Op 26 september wordt de getijdenduiker officieel geopend door Anita Pijpelink (gedeputeerde Provincie Zeeland), Luc Mangnus (dagelijks bestuurder waterschap Scheldestromen), Jack Werkman (wethouder gemeente Sluis), Alexander Bolomey (directeur stichting Het Zeeuwse Landschap) en Luke Slager (directeur Molecaten). Aansluitend, tijdens de Week van de Zwinstreek, is er op zaterdag 28 september tussen 10.00 en 15.00 uur een open dag. Geïnteresseerden kunnen dan mee op een fiets- of wandelexcursie en meer te weten komen over de getijdenduiker, de natuur en andere ontwikkelingen in het gebied. Meer informatie over de open dag is te vinden op www.waterdunen.com.

Getijdenduiker

Contact

Team Communicatie
+31 118 631050
communicatie@zeeland.nl