Persbericht

Provincie Zeeland zoekt in overleg met de gemeente Reimerswaal en andere belanghebbenden naar een oplossing voor de verkeersproblemen in de regio Kruiningen-Yerseke. De afgelopen maanden zijn de effecten en kosten van verschillende tracés onderzocht. Het onderzoek is afgerond; de uitkomsten van de studie worden toegelicht aan betrokken partijen en leden van de klankbordgroep. In de nieuwe collegeperiode worden verdere stappen gezet in de besluitvorming rondom de Zanddijk.

De afgelopen maanden zijn vier tracés onder de loep genomen en doorgerekend. Voor elk alternatief is bekeken in hoeverre het tracé een bijdrage levert aan het primaire doel: verbeteren van verkeersveiligheid op de Zanddijk en gerelateerde wegen en verbeteren van bereikbaarheid Yerseke. Daarnaast zijn voor alle tracés ongewenste externe effecten, de mate van uitvoerbaarheid en de zogeheten meekoppelkansen in beeld gebracht.

Voorlopige conclusies

Van de vier uitgewerkte alternatieven blijken Bruin en Groen na een onderlinge vergelijking het beste. Bruin scoort goed als het gaat om de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en de tijd die aanleg zou kosten. Alternatief Groen scoort goed op bereikbaarheid en veiligheid, ook op de A58, en biedt ook kansen voor de ontwikkeling van bedrijventerrein Nishoek. Maar: dit alternatief kent ook ongewenste verkeersverschuivingen en is aanzienlijk duurder. De uiteindelijke tracékeuze hangt onder andere af van het beschikbare provinciale budget en de mogelijkheden van medefinanciering door het Rijk.

Wel/niet faseren?

Het aanleggen van een nieuwe weg is kostbaar en kost tijd. De afgelopen jaren is daarom bekeken of een gefaseerde aanleg mogelijk is. Zo werd in eerdere studies voorgesteld om alvast een nieuwe ontsluiting tussen de Zanddijk en de Olzendepolder aan te leggen. Ook in de verdiepingsstudie is onderzocht of het mogelijk is om de uitvoering van tracés te faseren. Bij de bruine variant blijkt het mogelijk om alvast te beginnen met aanleg vanaf de spoorkruising tot de Molendijkseweg. Ook alternatief roze-zwart kan opgeknipt worden in meerdere fases. De alternatieven groen en rood lenen zich minder goed voor een fasering.

Meer weten?

In de publiekssamenvatting leest u meer over de onderzochte alternatieven en de punten waarop het onderzoek zich richtte.

 

vier tracé-alternatieven

Contact

Team Communicatie
+31 118 631050
communicatie@zeeland.nl