Nieuws

Op dinsdag 18 februari 2020 worden er twee themabijeenkomsten georganiseerd over ontwikkelingen Zeeuwse grondmarkt en pacht.

13.00 - 16.00 uur: ’t Meulengat, Sint Elisabethlaan 49, 4541 GS Sluiskil

19.30 - 22.30 uur: Meulvliet, Zoekweg 8, 4691 HT Tholen

Doelgroep

Agrariërs, adviseurs, (beleids)ambtenaren, rentmeesters, taxateurs, advocaten, (kandidaat-)notarissen en belangstellenden op het terrein van pacht, grondverwerving, grondinstrumentarium en grondbeleid.

Aanmelden

Interesse? U kunt zich voor één van de twee bijeenkomsten aanmelden via het aanmeldformulier.

De hoogte van de grondprijs wordt al langer beïnvloed door factoren die over het algemeen niet gerelateerd zijn aan het agrarisch opbrengende vermogen van de grond.
Gaat de waardestijging van grond zich in de komende decennia verder doorzetten? In een economisch instabiele wereldmarkt wordt landbouwgrond steeds meer als een
veilige belegging gezien en zijn beleggers en bedrijven van buiten de landbouwsector actief. Denk hierbij niet alleen aan entiteiten binnen Nederland, maar ook aan buitenlandse investeerders die (nagenoeg) geen regionale binding hebben met het gebied.

Daarnaast staat het familiebedrijf in de agrarische sector onder druk. Door schaalvergroting is toekomstige bedrijfsopvolging in de familiesfeer financieel en fiscaal gezien een steeds grotere uitdaging. Wetgeving en (grond)beleid zijn middelen van de (Rijks)overheid om gewenste ontwikkelingsrichtingen van het landelijke gebied en de voedselproductie in Nederland mede vorm te geven. In de Tweede Kamer wordt
bijvoorbeeld gesproken over een nieuw pachtbeleid. In welke richting wordt er nu gedacht? Veel vragen, maar (nog) weinig antwoorden. Alle reden dus om een themamiddag/avond te organiseren waar deskundigen u bijpraten over de laatste ontwikkelingen, met u willen klankborden over deze materie en waarbij u ervaringen kunt delen. In deze thema- en kennisbijeenkomsten staan we onder meer stil bij de pachtwetgeving, ontwikkeling in de grondmarkt en vragen wij u om mee te denken in gewenste ontwikkelingsrichtingen. Dit doen we aan de hand van discussies met een deskundigenpanel en de zaal.

Organisatie

De bijeenkomsten worden georganiseerd door: Kadaster, Radboud Universiteit Nijmegen, ZLTO, IAR (Instituut voor Agrarisch Recht), Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en Provincie Zeeland.