Nieuws

Provincie Zeeland vindt het belangrijk dat in 2050 de Nederlandse economie ‘circulair’ is; er bestaat geen afval meer en grondstoffen worden steeds opnieuw gebruikt. Tijdens de Week van de Circulaire economie 3 tot 7 februari 2021 staan we stil bij de ontwikkeling van crirculaire economie in Zeeland.

Krachtenkaart Interprovinciaal Overleg

Alle Nederlandse Provincies vinden het belangrijk dat in 2050 de Nederlandse economie ‘circulair’ is. In de krachtenkaart van het Interprovinciaal overleg (IPO) zijn van alle provincies twee belangrijke doelen op het gebied van circulaire economie vermeld. Voor Zeeland zijn dat circulair bouwen en maatschappelijk verantwoord inkopen. Voor circulair bouwen geldt dat we dat dat stimuleren met circulaire of biobased vouchers. Ook biedt het Kennis- en innovatienetwerk circulair bouwen ondersteuning aan iedereen die hiermee aan de slag wil. Ook heeft Zeeland een platform dat inkopers ondersteunt door de impact van projecten en producten meetbaar en zichtbaar te maken én professionele inkopers aan circulaire ondernemers verbindt. Zo stimuleren we leveranciers om maatschappelijk verantwoord te ondernemen.

Naast een circulaire economie in 2050 heeft Zeeland ook een doel voor 2030: binnen de Zeeuwse economie is het gebruik van primaire grondstoffen (mineraal, fossiel en metalen) met 50% gedaald. De aanpak verschilt per economische sector. In Zeeland liggen de kansen vooral in de (wegen)bouw, verblijfsrecreatie, maatschappelijk verantwoord inkopen, industrie, maintenance en havens. 

Wat gebeurt er in Zeeland?

  • Het Maatschappelijk Verantwoord Inkopen platform ondersteunt inkopers door de impact van projecten en producten meetbaar en zichtbaar te maken én verbindt professionele inkopers aan ondernemers die werken aan een positieve impact op basis van de SDG’s (Sustainable Development Goals). Leveranciers worden gestimuleerd om maatschappelijk verantwoord te ondernemen én na te denken hoe zij daar een verdienmodel van kunnen maken.
  • In de provinciale Omgevingsvisie richten we ons op circulair bouwen in de (verblijfs-) recreatiesector. Daar worden de bouwsector en MKB gestimuleerd om met CE aan de slag te gaan onder meer door het uitgeven van circulaire/biobased vouchers. Ook is er een Zeeuws Kennis- en Innovatienetwerk circulair bouwen.
  • Circular Biobased Delta is een samenwerkingsverband van ondernemingen, kennisinstellingen en overheden (de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland) dat zich richt op de grondstoffen voor product- en materialen-toepassingen en focust op het stimuleren van realisatie van biomassa toepassingen om CO2uitstoot terug te dringen. In Zeeland ligt de nadruk op groene chemie, innovaties in het MKB en de teelt en verwerking van biomassa als onderdeel van de agrofoodsector.
  • Biovoice is een samenwerkingsverband van regionale ontwikkelingsmaatschappij REWIN West-Brabant, de Green Chemisty Campus in Bergen op Zoom, de Rabobank en de Provincie Noord-Brabant. Vanuit Zeeland zijn Impuls en Dockwise actief betrokken. De Rabobank, de provincies Brabant en Zeeland, de Regiodeal Midden- en West-Brabant ondersteunen BioVoice financieel. Biovoice is een programma voor biobased en circulaire business innovatie waaraan Cargill en Dow meedoen vanuit Zeeland (Cosun, SABIC en Rodenburg Polymers nemen deel vanuit Brabant). Deze grote bedrijven formuleren challenges voor MKB, die ook vouchers beschikbaar gesteld krijgen (vanuit de Rabobank en provincies) om de challenges op te lossen.                       
  • Maintenance procesindustrie - Project Circulair Onderhoud is in gang gezet door het Kennis &Innovatienetwerk procesindustrie. Het wordt gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.
  • Smart Delta Resources is een platform gericht op uitvoering en georganiseerd door de grote industrie met 6 grote industriële bedrijven in Zeeland en 10 middelgrote bedrijven, overheid en kennisinstellingen. De Provincie  Zeeland is lid en financiert (mede) dit platform.
  • Circulair beleven is een project met als doel om de Zeeuwse verblijfsrecreatie kennis te laten maken met circulair bouwen.
  • Circulair – Biobased Inkoopbeleid. Circulaire inkoop wordt gecombineerd met biobased inkoop: ‘Van biobased producten naar circulaire contracten’. Provincie leidt mensen intern op om de omslag in circulair inkopen en aanbesteden te versnellen. Projectleiders werken samen met de strategisch inkoopadviseur van Zeeland.  Een aansprekend project is de verdubbeling van de Traktaatweg met een ‘biobased plan van aanpak’ als verplicht innovatief onderdeel.