Nieuws

Als onderdeel van het proces voor de gebiedsvisie Veerse Meer worden inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van een lokale vereniging rondom het Veerse Meer uitgenodigd om deel te nemen aan één van onderstaande werkbijeenkomsten.

Werkbijeenkomsten

  • op 11 februari in de gemeente Middelburg
  • op 17 februari in de gemeente Goes
  • op 18 februari in de gemeente Noord-Beveland
  • op 20 februari in de gemeente Veere

Elk van de bijeenkomsten vindt plaats van 19.00-22.00 uur.

Doel en werkwijze

In de gebiedsvisie Veerse Meer beschrijven we de mogelijke en gewenste ontwikkelingen rond het hele Veerse Meer. De afgelopen maanden is een start gemaakt met het opstellen van deze visie. In een aantal bijeenkomsten zijn, samen met belanghebbenden, de unieke kwaliteiten van het Veerse Meer geïnventariseerd. Daarnaast voerden we ook met elkaar het gesprek hoe we daarmee om willen gaan. Dit heeft geleid tot een set van centrale uitgangspunten en een ruwe kaart met indicaties waar nog (recreatieve) ontwikkelingen mogelijk zijn, waar de natuur een kwaliteitsimpuls vereist en gebieden die we graag behouden zoals ze nu zijn. Graag willen we tijdens de komende werkbijeenkomsten deze opbrengst met u bespreken en nodigen wij u uit om hieraan uw lokale kennis toe te voegen. Om ieders inbreng tot zijn recht te laten komen, splitsen we ons gedurende de avonden op in verschillende werkgroepen. De resultaten van de werkbijeenkomsten gebruiken wij om onze tussenrapportage van Fase 1 nader aan te scherpen.

Planning op hoofdlijnen

De werkbijeenkomsten vormen onderdeel van een serie van vier parallelle sessies, elk met hetzelfde doel en dezelfde werkwijze. Nadat in februari en maart ook de maatschappelijke partners en de Raden en Staten geconsulteerd zijn, zullen wij begin april de resultaten van Fase 1 voorleggen aan de respectievelijke besturen van de initiatiefnemende overheden. Het gaat daarbij, zoals gezegd, om de centrale uitgangspunten en de kaart voor het Veerse Meer als geheel. Pas in Fase 2 vindt de inhoudelijke uitwerking per gebied plaats. Naar verwachting komen wij hiervoor bij u terug in mei en/of juni.

Aanmelden verplicht

Iedere burger, ondernemer of vertegenwoordiger van een lokale vereniging kan aan bovengenoemde werkbijeenkomsten deelnemen, maar omdat we samen aan de slag gaan en daarvoor voldoende ruimte en begeleiding moeten organiseren, is tevoren aanmelden verplicht. Nadien ontvangt u, voorafgaand aan de bijeenkomst, het programma en de locatie. Aanmelden doet u op onderstaand adres: