Persbericht

De beschikbaarheid van zoet water staat onder druk, onder meer door de zeespiegelstijging en klimaatverandering. Via een actieve aanpak willen we vraag en aanbod meer in balans brengen, vooral in het landelijk gebied. We brengen de mogelijkheden in kaart in het Deltaplan Zoet water. Per regio liggen er specifieke kansen.

Door de klimaatverandering is sprake van een toenemende vraag naar zoet water. In onze zilte provincie hebben we echter weinig natuurlijke bronnen. Agrariërs zijn voor een groot deel aangewezen op regenwater om hun gewassen te telen. Daarnaast hebben enkele regio’s in Zeeland aanvoer van zoet water vanuit het Volkerak-Zoommeer, via de landbouwwaterleiding naar Zuid-Beveland en de zoete afstroming vanuit België in Zeeuws-Vlaanderen.

Brede blik

Beschikbaarheid van zoet water is geen nieuw thema. Al vanaf 2014 lopen tal van onderzoeksprojecten, zowel bij de Provincie als bij andere partijen. Denk bijvoorbeeld aan de proeftuin zoet water of het living-lab in Schouwen-Duiveland. Hier worden tal van innovaties in de praktijk uitgetest. Bijvoorbeeld om regenwater te bufferen, zout water te ontzilten of druppelirrigatie toe te passen bij de teelt van gewassen.

Doel van het nu gestarte project is om deze lopende trajecten samen te brengen en resultaten te delen. We willen samen met betrokken partijen komen tot een breed gedragen strategie en aanpak, om ervoor te zorgen dat vraag en aanbod van zoet water op elkaar zijn afgestemd. Daarbij kijken we met een brede blik naar de opgave. De oplossing kan liggen in technische aanpassingen van het watersysteem, maar ook in buffering, teeltaanpassingen of innovatief ruimtegebruik.

Kansenkaart

Het is de bedoeling dat het Zeeuws Deltaplan Zoet Water in 2021 wordt opgeleverd. Het projectplan wordt medio 2020 voorgelegd aan Provinciale Staten. In de eerste fase van het project brengen we alle Zeeuws initiatieven in beeld die een relatie hebben met beschikbaarheid van zoet water. Alle innovaties en bevindingen krijgen een plek in een kansenkaart: een gebieds-specifiek overzicht van perspectiefvolle maatregelen. Wat werkt (waar) wel, wat niet?

De kansenkaart kunnen agrariërs benutten om hun bedrijfsvoering te verbeteren. Overheden zetten op basis van de kansenkaart een subsidieprogramma op, dat erop gericht is om kansrijke maatregelen in de praktijk te brengen. Het uiteindelijke doel is dat Zeeland in 2050 weerbaar is met betrekking tot de zoetwatersituatie.

Anita Pijpelink op bezoek bij project Drainstore - proeftuin zoet water

Contact

Team Communicatie
+31 118 631050
communicatie@zeeland.nl