Persbericht

Zes projecten met (deels) Zeeuwse wortels ontvangen Europese subsidie voor projecten die het kustgebied langs Kanaal en Noordzee innovatiever, duurzamer en inclusiever maken. De zes projecten halen iets meer dan € 3,3 miljoen aan Europese subsidie naar Zeeland. De betrokken organisaties leggen daar zelf nog eens meer dan € 2,2 miljoen bij.

De subsidie is toegekend in call 7 van het Interreg 2 Zeeën Programma. Dit programma subsidieert projecten langs het Kanaal en de Noordzee van Engeland, Vlaanderen, Frankrijk en Nederland.

In alle projecten werken organisaties uit de verschillende landen actief samen. Bij de meeste projecten bestaat het partnerschap uit acht tot twaalf organisaties, variërend van overheden en onderwijs tot ondernemers en maatschappelijke instellingen.

Samen bereik je meer

Tijdens de zevende call werden negen van achttien ingediende projecten goedgekeurd. Zes daarvan hebben een of meer Zeeuwse partners. Gedeputeerde Anita Pijpelink is blij met dat resultaat: “Samen bereik je meer. Daarom kijken we vanuit Zeeland regelmatig over de grens. Tal van mooie projecten komen tot stand met behulp van cofinanciering vanuit Europa. Daar profiteren we allemaal van!”

Sociale innovaties

Het Interreg-Programma stimuleert sociale innovaties in het projectgebied. Maar liefst vier projecten gaan de uitdaging aan om het welzijn van ouderen en kwetsbare groepen te verbeteren of om jongeren een betere kans te geven op de arbeidsmarkt. De Zeeuwse organisaties aan wie in deze call subsidie is toegekend, zijn:

  • Solidarity University voor het project HAIRE. Dit project beoogt goede (welzijns)services en dienstverlening voor ouderen in plattelandsregio’s.
  • Gemeente Goes voor het project ENSURE. Dit project beoogt sociale inclusie voor kwetsbare groepen mensen.
  • Stichting Pro Work voor het project Speed-you-up. Dit project zet zich in om de kansen van jongeren op de arbeidsmarkt te verbeteren, door het aanleren van ondernemersvaardigheden. 
  • SWVO en Solidarity University voor het project Empower Care 2. Het project focust zich op oudere mensen met een chronische aandoening. De projectpartners willen deze mensen in staat stellen om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun zorg. Dat kan door technologie en lokale diensten te gebruiken en zo gezond en wel controle te hebben over beslissingen die hun gezondheid en welzijn aangaan.

Klimaatadaptatie

Ook Klimaatadaptatie is in Europees verband een belangrijk issue. Het onderwerp roept veel vragen op. Hoe zit het met overstromingsbestendigheid van dijken? Wat is de werkelijke sterkte en hoe kunnen wij die bepalen en verklaren? Hoe handelen partijen als er onverhoopt toch een calamiteit plaatsvindt? In het project Polder2C’s proberen het STOWA en het Waterbouwkundige laboratorium in samenwerking met diverse internationale partners en de Provincie Zeeland antwoorden te vinden op deze vragen. Met de subsidie kan de dijkdoorbraak en het onderwater zetten van de Hedwigepolder door een internationaal gezelschap worden gemonitord. Dat levert belangrijke lessen voor de toekomst. Daarnaast wordt er een veldstation gebouwd.

Circulair Zeeland

Het laatste project dat subsidie krijgt, is Facet. Bij dit project zijn vijf Zeeuwse partijen betrokken: Impuls Zeeland, Hogeschool Zeeland, Camping de Paardekreek, Stichting Strandexploitatie Veere en Vastgoedbeheer Zeeland. Samen maken ze zich sterk voor toepassing van circulaire economie in de recreatiesector.

Contact

Team Communicatie
+31 118 631050
communicatie@zeeland.nl