Zeven projecten ontvangen in totaal € 941.037,- subsidie uit negende ronde Zeeland in Stroomversnelling-regeling

18 april 2023
|
Persbericht
Zeegroenten in een pan

Met deze toekenning is het 100e project dat een Zeeland in Stroomversnelling-subsidie ontvangt behaald. In deze negende ronde ontvangen 2 haalbaarheidsonderzoeken en 5 demonstratieprojecten subsidie van in totaal € 941.037,-. Het maximale bedrag wat voor deze ronde beschikbaar was is hiermee niet bereikt. Er resteert € 308.963,- dat beschikbaar blijft voor de volgende openstelling.

De projecten die subsidie ontvangen zijn ‘Elders VR Dynamic Content Distribution’, ‘Energielandschap De Groene Kamers’, ‘Industriële 3D Foodprinting in de Zorg’, ‘Jaarrond teelt en vermeerdering van zilte groenten’, ‘Smart Water Grids – Digitale monitoring waterdistributienetwerken’, ‘Smart BOX’ en ‘Predictive Analystics voor Aquacultuur op Zee’.

Haalbaarheidsonderzoek: ‘Elders VR Dynamic Content Distribution’

De aanvrager van dit project, EldersVR, ontvangt € 49.943,- subsidie. EldersVR voert het haalbaarheidsonderzoek samen uit met partners Stepping Stones, Zorggroep Ter Weel, SVRZ, HZ University of Applied Sciences en Digital Health Lab.

In de ouderenzorg wordt VR gezien als middel om mensen die minder mobiel zijn een beleving te geven die zij in de fysieke wereld niet meer kunnen hebben. Met Elders VR kunnen op dit moment tot 6 gebruikers (in een instelling verblijvende bewoners) de identieke beleving (b.v. van een pretpark of een bergtocht) ervaren door middel van een VR headset. Om toepassing op te kunnen schalen wil men in dit project de haalbaarheid onderzoeken van een nieuw te ontwikkelen systeem om content gemakkelijk te kunnen plaatsen en verspreiden, eventueel gebonden aan specifieke doelgroepen: Elders VR Dynamic Content Distribution EDCD.

Haalbaarheidsonderzoek: ‘Energielandschap De Groene Kamers’

Zeeuwind, aanvrager van het project, ontvangt €46.650,- subsidie voor dit haalbaarheidsonderzoek. De partners in dit project zijn ZonXP, H2XP, Van Lakwijk Agro, Waterschap Scheldestromen, Waterschap Brabantse Delta, Stedin en HZ University of Applied Sciences.

In dit project, wat in gemeente Reimerswaal plaatsvindt, onderzoeken de partners de haalbaarheid van verschillende koppelkansen van een nog te ontwikkelen waterstofproductie-installatie die via de backbone van Gasunie waterstof gaat leveren aan de industrie en mogelijk ook aan de agrariërs in het gebied. Door maatschappelijke uitdagingen in het buitengebied te koppelen aan de installatie ontstaan er nieuwe mogelijkheden en worden win-winsituaties gecreëerd. Onderzocht wordt of restwarmte en restzuurstof kunnen worden ingezet voor het verduurzamen van rioolwaterzuiveringsinstallatie Bath en het glastuinbouwgebied Bathpolder. Daarnaast wordt gekeken in hoeverre slim energiemanagement kan worden ingezet voor de productie van waterstof door de inzet van zonne- en windenergie.

Demonstratieproject: ‘Industriële 3D Foodprinting in de Zorg’

Budelfood BV ontvangt samen met partners Gastronology BV, WVO Zorg en Wageningen University & Research een subsidiebedrag van €115.607,-.

Dit project richt zich op de realisatie van een nieuwe techniek voor voedingsmiddelen voor patiënten. Mensen met slik- en smaakproblemen (dysfagie) die voeding met de IDDSI Framework score 4 of 5 gebruiken (pureed/minced and moist) krijgen op dit moment warme maaltijden gepureerd aangeboden. Dit project wil door de ontwikkeling van industriële 3D food printing technologie, bijbehorende recepturen en een pilot bij WVO Zorg demonstreren dat het mogelijk is om deze patiënten weer herkenbaar eten aan te bieden met een goede smaak en voedingswaarden. In dit project zal voor negen groenten en voor aardappelen receptuur worden ontwikkeld die geprint kan worden met een 3D printer. Verwacht wordt dat dit een positief effect zal hebben op de voedselbeleving en voedingsstatus van mensen met dysfagie en daarmee hun conditie.

De 3D geprinte maaltijden kunnen opgewarmd worden in een gewone magnetron, wat gebruik in de thuissituatie mogelijk maakt. In een zorginstelling vraagt dit minder tijd van de maaltijdverzorgers omdat blenden niet nodig is.

Demonstratieproject: ‘Jaarrond teelt en vermeerdering van zilte groenten’

Dit project heeft eerder € 50.000 subsidie ontvangen voor een haalbaarheidsonderzoek. De resultaten uit dit onderzoek waren dusdanig positief dat aanvrager Maatschap H. en M. Janse samen met de partners het project verder wil vormgeven. Hiervoor ontvangen ze € 200.000,- subsidie. De partners zijn Organicz, Logiqs, Saman Groep, Sustainable Indoor Farming en HZ University of Applied Sciences.

Het project kijkt naar de ontwikkeling van een recept van de juiste teeltomstandigheden van zilte groenten in een indoor farm. Deze juiste teeltomstandigheden houden rekening met de behoefte van het gewas, maar ook het energiegebruik en als afgeleide daarvan het technische systeemontwerp zowel met betrekking tot de logistiek als energiebesparende maatregelen. Het ultieme doel waar de deelnemers aan werken en waar dit project een stap aan bij gaat dragen kan worden omschreven als: 'Het op een ecologisch, maatschappelijk en economisch duurzame en verantwoorde wijze jaarrond kunnen telen van zilte groenten in een nul-op-de-meter indoor teelt faciliteit.’

Demonstratieproject: ‘Smart Water Grids – Digitale monitoring waterdistributienetwerken’

De aanvrager van dit project H.A. Prince Kunststofbouw B.V. ontvangt € 200.000,- subsidie. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met Jumo Meet- en Regeltechniek B.V., i3Next B.V. (Floow) en VAM WaterTech B.V.

Waterbedrijven maken gebruik van sensoren om de kwaliteit van het water te controleren. Het uitbreiden en updaten van de sensoren is nog niet mogelijk zonder grote ingrepen in de infrastructuur. Dit vormt een rem op de toepassing van sensortechnologie en het creëren van intelligentere waternetwerken, oftewel Smart Water Grids, waarmee het waterleidingnetwerk beter en op afstand beheerd kan worden. Dit demonstratieproject ontwikkelt een innovatieve koppeling met mogelijkheden voor het in- en uitbouwen van sensoren onder waterdruk, en een universeel inzetbare data converter voor realtime monitoring van waterdistributienetwerken.

Na een eerste testfase van de koppeling binnen KAAP vindt de tweede testfase plaats in praktijk-omgevingen bij 'asset owners' (drinkwaterbedrijven).

Demonstratieproject: ‘Smart BOX’

Smartbox B.V. ontvangt samen met partners VDL – Hapro B.V. en TPAC / Saxion Hogeschool een subsidiebedrag van € 190.361,-.

In project Smart BOX ontwikkelen VDL-Hapro en Smartbox BV in samenwerking met ThermoPlastic Application Centre (TPAC) van Saxion en KV Techniek volledig circulaire carrosserieën en duurzame dakkofferproducten. De activiteiten omvatten onderzoek naar waardevol hergebruik van thermoplastische kunststoffen en composieten, productontwikkeling, productiemethodes en - automatisering. De ontwikkeling handelt in sandwich constructies, vacuümgevormde schaaldelen en spuitgietdelen, waarbij op slimme wijze processen en materiaalstromen gedeeld en op elkaar afgestemd worden.

Demonstratieproject: ‘Predictive Analytics voor Aquacultuur op Zee’

Roem van Yerseke B.V. ontvangt € 138.476,- subsidie om samen met Water Insight BV en HZ University of Applied Sciences uitvoering te geven aan het project Predictive Analytics. Dit project heeft eerder €50.000,- subsidie ontvangen voor een (succesvol) haalbaarheidsonderzoek.

Het doel van dit project is het ontwikkelen van een nieuwe dienst genaamd Predictive Analytics. Hierin worden ontwikkelde groeipotentiemodellen geïntegreerd in het Elektronisch Zakboekje (app opgezet vanuit PO Mossel, RIVO en HZ), zodat bij verschillende processtappen mosselkwekers aan de hand van satellietbeelden ondersteund kunnen worden. De demonstratie van de proof-of-concept versie van Predictive Analytics in de praktijk zal in de Oosterschelde plaatsvinden. De groeipotentiemodellen zullen ook geschikt gemaakt worden voor de oesterteelt en op kleine schaal worden gedemonstreerd. Tot slot wordt onderzocht hoe de modellen doorontwikkeld kunnen worden zodat deze in de toekomst ook voor zeewierteelt geschikt zijn.

Zeeland in Stroomversnelling

Meer informatie over de subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling vind je op https://www.zeeland.nl/subsidie-aanvragen/subsidie-economische-structuurversterking-zeeland/subsidieregeling-zeeland-in-stroomversnelling.