Productencatalogus

In de provinciale productencatalogus vindt u alle producten van de provincie Zeeland.

A

Aanbrengen en snoeien van beplanting, ontheffing
Aansprakelijkheid bij opslaan vuurwerk
Aanvragen ontheffing omgevingsverordening door gemeente
Aanwijzing bedrijven voor bodemonderzoek
Actieplan geluid
Activiteiten in een stiltegebied
Activiteiten uitvoeren in een waterwingebied of grondwaterbeschermingsgebied
Afmetingen en diepgang van schepen, ontheffing
Agrarisch natuur- en landschapsbeheer, subsidie
Archiefbescheiden ouder dan 20 jaar overbrengen, machtiging opschorting
Archiefbescheiden, machtiging beperking openbaarheid

B

Basisregistratie ondergrond
Bebouwingsvrije stroken, ontheffing
Begroting en jaarrekening van gemeente, inleveren bij provincie
Begroting en rekening waterschappen, kennisnemen
Bemiddeling gemeenten en waterschappen door provincie
Beroepschrift indienen
Bezwaar tegen beslissing provincie
Bibob-onderzoek
Bijzonder transport provinciale vaarweg, ontheffing
Bos kappen
Burgerinitiatief

D

Dijkverbeteringsplannen goedkeuren en inzien
Dwangsom aanvragen bij een te laat besluit

E

Evenementen op of aan het water
Evenementen op of aan het water, toestemming
Experimenten met organische meststoffen

F

Faunabeheerplannen, goedkeuring
Financiële regeling voor een monument aanvragen
Financiële stukken provincie, inzage

G

Gebruik luchtkussenvoertuig, ontheffing
Gebruik van en activiteiten op wegen, ontheffing
Gedoogbeschikking aanvragen
Gedraging van provincie, klacht
Gedragingen in grondwaterbeschermingsgebieden, ontheffing
Gedragingen in waterwingebieden, ontheffing
Geluidbelastingkaart inzien
Geluidproductieplafond industrieterrein opvragen
Geluidsoverlast sportmotoren
Gemeenschappelijke regelingen, geschilbeslechting
Graven in de provinciale weg
Grenscorrecties gemeente, goedkeuring

H

Handelingen burgemeester, wethouders, raadsleden, secretaris en griffie, ontheffing verbod
Hergebruik van overheidsinformatie aanvragen

I

Informatie aanvragen of klachten indienen over zwembaden
Informatieplicht bij risico's op zware ongevallen
Informatieverzoek
Inrichtingsprogramma en inrichtingsbesluit bekijken
Inzage in aanwijzing zwemlocaties
Inzage provinciaal inpassingsplan
Inzage provinciaal projectbesluit
Inzet BIBOB-instrumentarium bij vergunningen ex artikel 8.1 Wet Milieubeheer

K

Kabels en leidingen aanleggen en beheren in of bij provinciale (vaar)weg
Klachten over natuurgebieden
Koninklijke onderscheidingen, toekenning

L

Lozing afvalwater in de bodem

M

Machtigingsformulier voor bodemsanering
Melden bodemverontreiniging of bodemaantasting
Meldingsplicht voor verontreiniging bodem oppervlaktewater
Milieuklachten melden
Milieuvergunning aanvraag
Milieuverslag bedrijven opstellen

N

Nationale ombudsman

O

Omgevingsvergunning
Omgevingsvergunning voor het milieu wijzigen
Omgevingsvergunning water
Ongewoon voorval melden
Ontgrondingsvergunning
Ontheffing milieueffectrapportage aanvragen
Ontheffing Omgevingsverordening
Ontheffing van verkeersregels op een provinciale weg aanvragen
Ontheffing voor bijzonder transport over een provinciale weg aanvragen
Ontheffing voorschriften zwembad
Onttrekken van grondwater te gebruiken als gietwater
Onttrekking weg aan het openbaar verkeer
Opheffing school voor voortgezet (speciaal) onderwijs, meldingsplicht
Opheffing school Wet op de expertisecentra, kennisgeving
Opstijgen of landen buiten een vliegveld
Overschrijding emissiegrenswaarde VOS
Overtreding van provincieregels melden

P

Personenvervoer, concessie
Plaatsing strokenborden/bewegwijzering, toestemming
Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3)
Projectbesluit windenergie
Provinciale besluiten, inzage
Provinciale heffing voor grondwateronttrekking

R

Regels voor beschermde planten en dieren
Registratieplicht voor onttrekking grondwater
Risicokaart

S

Samenstellen, ontheffing
Schadevergoeding voor ontgronding
Schadevergoeding voor onttrekken grondwater of infiltreren water
Soortenbescherming, projectsubsidie

U

Uitrit aan provinciale weg aanleggen of aanpassen
Uitzichtstroken, ontheffing

V

Vaststellen hogere grenswaarde geluidsbelasting
Vaststelling grens bebouwde kom
Vaststelling Natuurnetwerk Nederland
Vergoeding schade door waterbeheer
Vergunning aanvragen voor stikstofuitstoot
Vergunning voor bijzonder transport over provinciale vaarweg aanvragen
Vergunning voor bouwen of werken aan openbare weg
Vergunning voor bouwen over een vaarweg
Vergunning voor Natura 2000-gebied aanvragen
Vergunning voor onttrekken grondwater of infiltreren water
Vergunning voor verbod op bijvoeren wildsoorten
Verkeersbesluit, verzoek
Verordening bijzondere voordelen gemeenteraad en commissies, kennisneming door provincie
Verslag energie-audit indienen
Verzamelen onderwaterorganismen, ontheffing
Voorkomen van legionella in zwembaden
Voorlopige voorziening
Voorziening onverwijlde bijstand
Vrijstelling voor ontgrondingsvergunning
Vuurwerk afsteken
Vuurwerk opslaan en verkopen
Vuurwerk, Ontbrandingsmelding

W

Wedstrijden op de weg
Wijzigen en aantasten van wegen, ontheffing
Winning van koolwaterstoffen, eenmalige afdracht

Z

Zaken en activiteiten langs wegen, ontheffing
Zaken op, in en boven wegen, ontheffing
Zeeland Financial Matching
Zeeuws InvesteringsFonds
Zeeuws Participatiefonds
Zienswijze op afstoten cultuurgoed of verzameling
Zwembad openen, wijzigen of uitbreiden
Zwemmen in open water