Productencatalogus

In de provinciale productencatalogus vindt u alle producten van de provincie Zeeland.

A

Aanbrengen en snoeien van beplanting, ontheffing
Aanleggen van kabels/leidingen in provinciale (vaar)weg
Aansprakelijkheid bij opslaan vuurwerk
Aanwijzing zwemlocaties, inzage
Actieplan geluid
Activiteiten binnen stiltegebied
Activiteiten uitvoeren in een gebied met drinkwater
Afmetingen en diepgang van schepen, ontheffing
Agrarisch natuur- en landschapsbeheer, subsidie
Archiefbescheiden ouder dan 20 jaar overbrengen, machtiging opschorting
Archiefbescheiden, machtiging beperking openbaarheid

B

Basisregistratie ondergrond
Bebouwingsvrije stroken, ontheffing
Begroting en jaarrekening van gemeente, inleveren bij provincie
Begroting en rekening waterschappen, kennisnemen
Bemiddeling gemeenten en waterschappen door provincie
Beroepschrift indienen
Beschermde dieren en planten
Bezwaar tegen beslissing provincie
Bibob-onderzoek
Bijzonder transport provinciale vaarweg, ontheffing
Bodemonderzoek, aanwijzing bedrijven
Bos kappen
Burgerinitiatief

D

Deelname programma innovatieprijs toerisme
Dijkverbeteringsplannen, goedkeuring en terinzagelegging
Dwangsom aanvragen bij een te laat besluit

E

Eenvoudige bodemverontreinigingen melden
Evaluatieverslag bodemsanering
Evenementen op of aan het water
Evenementen op of aan het water, toestemming
Experimenten met organische meststoffen

F

Faunabeheerplannen, goedkeuring
Financiële regeling voor een monument aanvragen
Financiële stukken provincie, inzage

G

Gebruik luchtkussenvoertuig, ontheffing
Gebruik van en activiteiten op wegen, ontheffing
Gedoogbeschikking aanvragen
Gedraging van provincie, klacht
Gedragingen in grondwaterbeschermingsgebieden, ontheffing
Gedragingen in waterwingebieden, ontheffing
Geluidsbelastingkaart inzien
Geluidsoverlast sportmotoren
Gemeenschappelijke regelingen, geschilbeslechting
Graven in de provinciale weg
Grens bebouwde kom, vaststelling
Grenscorrecties gemeente, goedkeuring

H

Handelingen burgemeester, wethouders, raadsleden, secretaris en griffie, ontheffing verbod
Hergebruik van overheidsinformatie aanvragen

I

Informatie aanvragen of klachten indienen over zwembaden
Informatieverzoek
Inpassingsplan windenergie
Inrit op provinciale weg
Inzet BIBOB-instrumentarium bij vergunningen ex artikel 8.1 Wet Milieubeheer

K

Koninklijke onderscheidingen, toekenning

L

Landinrichtingsplan, inzage
Lozing afvalwater in de bodem

M

Machtigingsformulier voor bodemsanering
Melden bodemverontreiniging of bodemaantasting
Meldingsplicht voor verontreiniging bodem oppervlaktewater
Milieueffectrapportage, ontheffing
Milieuklachten melden
Milieuvergunning aanvraag
Milieuverslag bedrijven opstellen

N

Nationale ombudsman
Natuur en landschap, klachtmelding
Natuurnetwerk Nederland, vaststelling

O

Omgevingsvergunning
Omgevingsvergunning beperkte milieutoets
Omgevingsvergunning voor het milieu wijzigen
Ontheffing van verkeersregels op een provinciale weg aanvragen
Ontheffing voor bijzonder transport over een provinciale weg aanvragen
Ontheffing voorschriften zwembad
Ontheffing Wet milieubeheer
Onttrekken grondwater of infiltratie water, schadevergoeding
Onttrekken van grondwater te gebruiken als gietwater
Onttrekken van grondwater te gebruiken als grondstof of gietwater, melding
Onttrekking weg aan het openbaar verkeer
Opheffing school voor voortgezet (speciaal) onderwijs, meldingsplicht
Opheffing school Wet op de expertisecentra, kennisgeving
Opstijgen of landen buiten een vliegveld
Overtreding van provincieregels melden

P

Personenvervoer, concessie
Plaatsing strokenborden/bewegwijzering, toestemming
Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3)
Provinciaal inpassingsplan, inzage
Provinciaal projectbesluit, inzage
Provinciale besluiten, inzage
Provinciale heffing voor grondwateronttrekking

R

Registratieplicht voor onttrekking grondwater
Riolering buitengebied, ontheffing zorgplicht
Risico's zware ongevallen, informatieplicht
Risicokaart

S

Samenstellen, ontheffing
Schadevergoeding voor ontgronding
Soortenbescherming, projectsubsidie

U

Uitzichtstroken, ontheffing

V

Vaststellen hogere grenswaarde geluidsbelasting
Verbod op bijvoeren wildsoorten, ontheffing
Vergoeding schade door waterbeheer
Vergunning aanvragen voor stikstofuitstoot
Vergunning kanalenreglement
Vergunning voor bijzonder transport over provinciale vaarweg aanvragen
Vergunning voor bouwen of werken openbare weg
Vergunning voor bouwen over een vaarweg
Vergunning voor Natura 2000-gebied aanvragen
Vergunning voor ontgronding
Vergunning voor onttrekken grondwater of infiltreren water
Verkeersbesluit, verzoek
Verordening bijzondere voordelen gemeenteraad en commissies, kennisneming door provincie
Verordening ruimte, ontheffing
Verslag energie-audit indienen
Verzamelen onderwaterorganismen, ontheffing
Voorkomen van legionella in zwembaden
Voorlopige voorziening
Voorziening onverwijlde bijstand
VOS-Inrichting, gegevenslevering
Vrijstelling voor ontgrondingsvergunning
Vuurwerk afsteken
Vuurwerk opslaan en verkopen
Vuurwerk, Ontbrandingsmelding

W

Watervergunning
Wedstrijden op de weg
Wijzigen en aantasten van wegen, ontheffing

Z

Zaken en activiteiten langs wegen, ontheffing
Zaken op, in en boven wegen, ontheffing
Zeeland Financial Matching
Zeeuws InvesteringsFonds
Zeeuws Participatiefonds
Zonebeheerplan en zonebeheersysteem, opvragen
Zwembad openen, wijzigen of uitbreiden
Zwemmen in open water