Productencatalogus

In de provinciale productencatalogus vindt u alle producten van de provincie Zeeland.

(

(Spoor-)wegen en industrie, geluidsbelasting

A

Aanbrengen en snoeien van beplanting, ontheffing
Aanleggen van kabels in provinciale (vaar)weg, verzoek
Aanwijzing zwemlocaties, inzage
Activiteiten uitvoeren binnen stiltegebied, ontheffing
Activiteiten uitvoeren binnen waterwin- en grondwaterbeschermingsgebied, ontheffing
Afmetingen en diepgang van schepen, ontheffing
Agrarisch natuur- en landschapsbeheer, subsidie
Archiefbescheiden ouder dan 20 jaar overbrengen, machtiging opschorting
Archiefbescheiden, machtiging beperking openbaarheid

B

Badinrichting legionellapreventie, informatieplicht houder
Badinrichting oprichten, wijzigen of uitbreiden, melding
Badinrichting, ontheffing voorschriften
Badinrichting, voorlichting en klachten
Bebouwingsvrije stroken, ontheffing
Begroting en jaarrekening van gemeente, inleveren bij provincie
Begroting en rekening waterschappen, kennisnemen
Bemiddeling gemeenten en waterschappen door provincie
Beroepschrift indienen
Beschermde inheemse dier- en plantensoorten Wet natuurbescherming, ontheffing
Bezwaar tegen beslissing provincie
Bibob-onderzoek
Bijzonder transport provinciale vaarweg, ontheffing
Bodem, melding verontreiniging of aantasting
Bodemonderzoek, aanwijzing bedrijven
Bodemsanering, instemming evaluatieverslag
Bodemsanering, machtigingsformulier
Bos kappen, melding
Bouwen of werken openbare weg, vergunning en ontheffing
Bouwen over een vaarweg, vergunning en ontheffing
Burgerinitiatief

D

Dijkverbeteringsplannen, goedkeuring en terinzagelegging
Dwangsom bij niet tijdig beslissen

E

Eenvoudige bodemverontreinigingen melden
Evenementen op of aan het water, toestemming

F

Faunabeheerplannen, goedkeuring
Financiële regeling voor een monument aanvragen
Financiële stukken provincie, inzage

G

Gebruik luchtkussenvoertuig, ontheffing
Gebruik van en activiteiten op wegen, ontheffing
Gedraging van provincie, klacht
Gedragingen in grondwaterbeschermingsgebieden, ontheffing
Gedragingen in waterwingebieden, ontheffing
Gemeenschappelijke regelingen, geschilbeslechting
Graven in de provinciale weg
Grens bebouwde kom, vaststelling
Grenscorrecties gemeente, goedkeuring
Grondwateronttrekking, provinciale heffing

H

Handelingen burgemeester, wethouders, raadsleden, secretaris en griffie, ontheffing verbod
Hergebruik van overheidsinformatie aanvragen

I

Informatieverzoek
Inpassingsplan windenergie, verzoek
Inzet BIBOB-instrumentarium bij vergunningen ex artikel 8.1 Wet Milieubeheer

K

Koninklijke onderscheidingen, toekenning

L

Landinrichtingsplan, inzage

M

Milieubeheer, gedoogbeschikking
Milieubeheer, verzoek handhaving
Milieueffectrapportage, ontheffing
Milieuklachten, melding
Milieuvergunning aanvraag
Milieuverslag bedrijven opstellen

N

Nationale ombudsman
Natuur en landschap, klachtmelding
Natuurnetwerk Nederland, vaststelling

O

Omgevingsvergunning
Omgevingsvergunning voor het milieu wijzigen
Ontgronding, schadevergoeding
Ontgronding, vergunningvrij
Ontgrondingsvergunning
Ontheffing aanvragen voor exceptioneel transport over de weg
Onttrekken grondwater of infiltratie water, schadevergoeding
Onttrekken grondwater of infiltreren water, vergunning
Onttrekken van grondwater te gebruiken als grondstof of gietwater, melding
Onttrekken van grondwater te gebruiken als grondstof of gietwater, watervergunning
Onttrekking grondwater, registratieplicht
Onttrekking weg aan het openbaar verkeer
Opheffing school voor voortgezet (speciaal) onderwijs, meldingsplicht
Opheffing school Wet op de expertisecentra, kennisgeving
Opstijgen of landen met een luchtvaartuig buiten een vliegveld
Overige organische meststoffen, ontheffing gebruiksverbod voor experimenten

P

Personenvervoer, concessie
Plaatsing strokenborden/bewegwijzering, toestemming
Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3)
Professioneel vuurwerk, bewijs van aansprakelijkheidsdekking bij opslag
Provinciaal inpassingsplan, inzage
Provinciaal projectbesluit, inzage
Provinciale besluiten, inzage

R

Riolering buitengebied, ontheffing zorgplicht
Risico's zware ongevallen, informatieplicht
Risicokaart

S

Samenstellen, ontheffing
Schade door uitoefening waterbeheertaak , schadevergoeding
Soortenbescherming, projectsubsidie
Sportmotoren, geluidsoverschrijding ontheffing

U

Uitweg provinciale weg
Uitzichtstroken, ontheffing

V

Verbod op bijvoeren wildsoorten, ontheffing
Vergunning aanvragen voor stikstofuitstoot
Vergunning kanalenreglement
Vergunning voor Natura 2000-gebied aanvragen
Verkeersbesluit, verzoek
Verontreiniging bodem oppervlaktewater, meldingsplicht
Verordening bijzondere voordelen gemeenteraad en commissies, kennisneming door provincie
Verordening ruimte, ontheffing
Verzamelen onderwaterorganismen, ontheffing
Voorziening onverwijlde bijstand
VOS-Inrichting, gegevenslevering
Vuurwerk ontbranden, melding of toestemming
Vuurwerk, Ontbrandingsmelding
Vuurwerk, opslag en verkoop

W

Watervergunning
Wedstrijden op de weg, ontheffing
Wegenverkeerswet 1994, Voertuigreglement en het Reglement verkeersregels en verkeerstekens, ontheffing
Wet milieubeheer, ontheffing
Wijzigen en aantasten van wegen, ontheffing

Z

Zaken en activiteiten langs wegen, ontheffing
Zaken op, in en boven wegen, ontheffing
Zeeland Financial Matching
Zeeuws InvesteringsFonds
Zeeuws Participatiefonds
Zonebeheerplan en zonebeheersysteem, opvragen
Zwemmen in open water, voorlichting en klachten