Aanbrengen en snoeien van beplanting, ontheffing

Verzoek om ontheffing van artikel 5 van de provinciale Wegenverordening Zeeland; Aanbrengen en snoeien van beplanting.

Aanbrengen en snoeien van beplanting

  1. Het is verboden op een weg beplanting aan te brengen, dan wel aanwezige beplanting - anders dan bij gewoon onderhoud - te snoeien of te verwijderen.
  2. Het bepaalde in het eerste lid geldt niet voor zover het in strijd is met bevoegdheden van zakelijk gerechtigden ten aanzien van de beplanting.
  3. Het voornemen om krachtens een zakelijk recht beplanting op een weg aan te brengen of aanwezige beplanting te snoeien of te verwijderen, wordt door de zakelijk gerechtigde ten minste vier weken voordat deze daartoe overgaat, meegedeeld aan de wegbeheerder. De wegbeheerder kan, ter bescherming van de weg en het veilige gebruik ervan, voorschriften geven waaraan de zakelijk gerechtigde zich bij de uitvoering van het voornemen dient te houden.


Ontheffing of omgevingsvergunning

Houtopstanden vellen / verwijderen beplanting
Op grond van artikel 2.2 (sub g) van de wet Algemene bepalingen omgevingsrecht geldt dat wanneer in een Provinciale verordening een ontheffing is vereist om houtopstanden te vellen of te doen vellen, dit verbod geldt als een verbod om deze activiteit uit te voeren zonder Omgevingsvergunning. Nu in de Wegenverordening Zeeland 2010 (artikel 5 en 13) is bepaald dat het verboden is om op een weg aanwezige beplanting te verwijderen dient hiervoor een Omgevingsvergunning aangevraagd te worden bij het bevoegd gezag. U wordt in dit verband verwezen naar www.omgevingsloket.nl. Voor het verwijderen van beplanting hoeft u dit formulier dus niet in te vullen.

Aanbrengen beplanting / snoeien
Van het verbod om beplanting aan te brengen of te snoeien kan door het College van GS ontheffing worden verleend op grond van de Wegenverordening Zeeland (artikel 5 en 13). Het formulier dat u op deze site aantreft is uitsluitend bestemd voor het aanbrengen of snoeien van beplanting.

Voorwaarden:

  • De aanvraag mag getypt of handgeschreven worden ingevuld.
  • De aanvraag moet volledig worden ingevuld en alle bescheiden moeten door de aanvrager of gemachtigde zijn ondertekend. Niet ondertekende aanvraagformulieren worden niet in behandeling genomen.
  • Bij de aanvraag moet een duidelijke (situatie)tekening worden meegezonden (op schaal 1:1000 of 1:500). Deze (situatie)tekening moet in viervoud worden bijgevoegd.
  • Voor het in behandeling nemen van de aanvraag zijn kosten verschuldigd, genoemd in de tarieventabel van de Legesverordening Provincie Zeeland 2018. Het in behandeling nemen van de aanvraag betekent niet zonder meer dat een ontheffing wordt verleend.

Contact:

U kunt contact opnemen met de Provincie.

Bezwaar en beroep:

Rechtsmiddelen

  • Op de aanvraag om ontheffing wordt in beginsel beslist binnen 8 weken na ontvangst (artikel 4:13 Algemene wet bestuursrecht). Indien de ‘beslistermijn’ dreigt t worden overschreden, wordt door het bestuursorgaan voordat de afhandeldatum is verstreken een nieuwe afhandeldatum (binnen een redelijke termijn) vastgesteld, welke schriftelijk aan de aanvrager (gemachtigde) wordt bevestigd (artikel 4:14 lid 3 Algemene wet bestuursrecht). Wanneer de verstrekte gegevens en bescheiden onvoldoende zijn voor de beoordeling van de aanvraag krijgt de aanvrager de gelegenheid om de aanvraag binnen een door het bestuursorgaan gestelde termijn aan te vullen (artikel 4:5 Algemene wet bestuursrecht). Indien het bestuursorgaan om aanvulling verzoekt, wordt de beslistermijn opgeschort tot de aanvraag is aangevuld.
  • Bezwaar maken tegen beslissing provincie Zeeland

Adres uitvoerende instantie:

Provincie Zeeland
Abdij 6
4331 BK Middelburg
Nederland

Postbus 6001
4330 LA Middelburg
Nederland

Wet- en regelgeving:

Meer informatie: