Begroting en rekening waterschappen, kennisnemen

Waterschappen leveren jaarlijks hun begroting en jaarrekening ter beoordeling in bij de provincie. De provincie controleert de stukken.

De provincie bekijkt jaarlijks de begroting en de jaarrekening van de waterschappen. Dan controleert zij of de stukken voldoen aan de geldende wetgeving en aan de bedrijfsmatige uitgangspunten. Ook worden de beleids- en algemene waterschapsontwikkelingen zorgvuldig in de gaten gehouden. Het bestuur van de waterschappen stuurt de stukken op naar de provincie.

Indien de Algemene Vergadering de jaarrekening niet of niet naar behoren vaststelt, zendt het dagelijks bestuur de jaarrekening ter vaststelling aan Gedeputeerde Staten.

Voorwaarden:

U stuurt de begroting en jaarrekening jaarlijks naar de provincie. Beide documenten moeten voldoen aan de voorwaarden die in de Waterschapswet en besluiten staan.

Aanpak:

De waterschappen sturen binnen 2 weken na de vaststelling of vóór 1 december (voorafgaand aan het begrotingsjaar) de stukken naar de provincie.

Contact:

U levert de stukken in bij de provincie.

Adres uitvoerende instantie:

Provincie Zeeland
Abdij 6
4331 BK Middelburg
Nederland

Postbus 6001
4330 LA Middelburg
Nederland

Wet- en regelgeving: