Beschermde dieren en planten

Het is verboden om beschermde dieren te doden of te verstoren. Ook is het verboden om beschermde plantensoorten te plukken. In sommige gevallen kunt u hiervoor een ontheffing krijgen. U vraagt een ontheffing aan bij de provincie.

U mag niet zomaar beschermde diersoorten doden, vangen of opzettelijk storen. Ook is het niet toegestaan om eieren te rapen en om bewust nesten, rustplaatsen en eieren te vernielen of te beschadigen. Verder mag u geen beschermde planten plukken. Is dit toch nodig voor bijvoorbeeld de volksgezondheid, de openbare veiligheid of het onderwijs? Dan moet u een ontheffing aanvragen.

Onder de genoemde verboden wordt ook verstaan: het vernielen van nesten van bepaalde dieren. Het plukken van planten is in de verordening niet aan de orde.

Voorwaarden:

U komt alleen in aanmerking voor een ontheffing onder de volgende voorwaarden:

  • Er is geen andere goede oplossing.
  • Het is in het belang van de volksgezondheid en de openbare veiligheid.
  • Het is in het belang van de veiligheid van het luchtverkeer.
  • Het doel is het voorkomen van schade aan gewassen, vee, bossen, bedrijfsmatige visserij en wateren.
  • Het doel is het beschermen van planten- en diersoorten.
  • Het doel is het bevorderen van onderzoek of onderwijs, het uitzetten of opnieuw invoeren van planten- en diersoorten.
  • Als het gaat om bepaalde vogels: het is nodig om het vangen, houden en verstandig gebruiken van deze vogels in kleine hoeveelheden selectief en streng gecontroleerd toe te staan.
  • Door uw activiteiten gaat de hoeveelheid van de planten- of diersoort niet achteruit.

Een ontheffing voor beheer en schadebestrijding kan de provincie verlenen aan een faunabeheereenheid op basis van een goedgekeurd faunabeheerplan. Hierop zijn enkele uitzonderingen, die in het faunabeheerplan staan.

Contact:

U vraagt de ontheffing aan bij de provincie.

Termijn:

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken bij de provincie tegen het besluit op uw aanvraag. Bent u het niet eens met de uitspraak? U kunt binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank.

Bezwaar en beroep:

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken bij de provincie tegen het besluit op uw aanvraag. Bent u het niet eens met de uitspraak? U kunt binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank.

Wet- en regelgeving:

Formulieren:

Meer informatie: