Bodemonderzoek, aanwijzing bedrijven

Bent u eigenaar van een bedrijventerrein? Dan kunt u een overeenkomst sluiten voor het vrijwillig laten uitvoeren van een verkennend bodemonderzoek. Blijkt uit het onderzoek dat er sprake is van bodemverontreiniging, dan bent u verplicht nader bodemonderzoek te laten uitvoeren. Aan de hand van het bodemonderzoek wordt besloten of bodemsanering noodzakelijk is. Weigert u om een verkennend bodemonderzoek te laten uitvoeren? Dan geeft de provincie u een aanwijzing tot bodemonderzoek.

Als eigenaar van een bedrijf met bedrijventerreinen in gebruik, kunt u een overeenkomst sluiten met de Stichting Bodemsanering in gebruik zijnde bedrijfsterreinen (BSB) voor een bodemonderzoek. Dit doet u vrijwillig.

Wilt u niet deelnemen aan de BSB operatie? Dan kan de provincie uw bedrijf verplichten om een verkennend onderzoek uit te voeren. Dit heet een aanwijzing tot het verrichten van bodemonderzoek. Blijkt uit het verkennend bodemonderzoek dat er sprake is van bodemverontreiniging, dan moet u een nader bodemonderzoek uitvoeren. Op basis van dit onderzoek wordt beslist of bodemsanering noodzakelijk is. Doet uw bedrijf ook na de aanwijzing nog steeds geen onderzoek? Dan kan een bevel gegeven worden voor het verrichten van nader onderzoek.

Binnen de provincie Zeeland ligt de uitvoering in handen van de Stichting BSB-Zuid. Deze stichting nodigt bedrijven met in gebruik zijnde bedrijfsterreinen, die voldoen aan de criteria van het Besluit Verbond, uit tot het vrijwillig verrichten van een vooronderzoek en een verkennend bodemonderzoek. Daartoe dient het bedrijf een overeenkomst te sluiten met de Stichting BSB-Zuid. Het betreft bedrijven op terreinen waar activiteiten plaatsvinden of in het verleden hebben plaatsgevonden die potentieel bodembedreigend zijn.

Voorwaarden:

U ontvangt een aanwijzing tot het verrichten van bodemonderzoek wanneer het volgende van toepassing is:

  • Op het bedrijfsterrein was op 31 december 1989 een bedrijf gevestigd dat behoorde tot een van de bedrijfsgroepen die te vinden zijn in de bijlage van het Besluit verplicht bodemonderzoek bedrijfsterreinen.

Deze bedrijfsgroep blijkt uit de inschrijving van de Kamer van Koophandel op 31 december 1989. Er dient een jaar te zijn verstreken sinds de eerste uitnodiging van de BSB-stichting tot het uitvoeren van een vooronderzoek en verkennend bodemonderzoek. Op het verplicht uitvoeren van de onderzoeken bestaan uitzonderingen. Deze worden genoemd in het Besluit Verbond.

Contact:

De aanwijzing wordt door de provincie gegeven.

Wet- en regelgeving:

Meer informatie: