Evaluatieverslag bodemsanering

Heeft u een bodemverontreiniging verwijderd, verplaatst of geïsoleerd? Dan stuurt u een evaluatieverslag naar de provincie als u klaar bent met de sanering.

Als u van plan bent een (gedeeltelijke) bodemsanering of verplaatsing van verontreinigde grond te gaan uitvoeren, moet u dit melden. Zie 'Besluit uniforme saneringen, BUS-melding' voor meer informatie. In bepaalde gevallen moet u om instemming vragen van de provincie.

Na afloop van de sanering schrijft u een evaluatieverslag. Soms is ook een nazorgplan nodig. Bijvoorbeeld als na de sanering verontreiniging is achtergebleven in de bodem en in het evaluatieverslag staat dat maatregelen nodig zijn om de bodem te beschermen. Deze moet u ter beoordeling naar de provincie sturen.

Voorwaarden:

U stuurt een evaluatieverslag naar de provincie als u klaar bent met de sanering.

Het tijdelijk verplaatsen en weer terugbrengen van ernstig verontreinigde grond dient wel gemeld te worden. In het geval van een ernstige verontreiniging is er altijd een meldingsplicht.

De melding omvat:

  • het adres, de kadastrale aanduiding en de ligging van het grondgebied waarop de verontreiniging zich bevindt;
  • de naam en het adres van degene die een zakelijk of een persoonlijk recht heeft op het grondgebied alsmede van de gebruiker daarvan;
  • de naam en het adres van degene in wiens opdracht de sanering zal plaatsvinden dan wel handelingen zullen worden verricht ten gevolge waarvan de verontreiniging van de bodem wordt verminderd of verplaatst.

Indien tevens ontheffing wordt gevraagd, dient het volgende te worden vermeld:

  • de risico's ten aanzien van de verspreiding van de achterblijvende ernstige verontreinigingen, alsmede de wijze waarop deze risico's worden geminimaliseerd;
  • de bestemming van de vrijkomende baggerspecie en de eventuele fracties daarvan

Aanpak:

Het verslag bevat:

  • de gerealiseerde aspecten van de sanering zoals de soort verontreiniging en hoe ernstig de verontreiniging is
  • het resultaat van de sanering
  • de gegevens die de milieukundige begeleider verzameld heeft

Contact:

U dient de melding te doen bij Gedeputeerde Staten van Zeeland.

Wet- en regelgeving:

Meer informatie: