Experimenten met organische meststoffen

In de periode tussen 1 september en 31 januari is het verboden om organische meststoffen te gebruiken op bouw- en grasland. Wilt u een ontheffing op dit verbod? Bijvoorbeeld voor gebruiksexperimenten? U kunt de ontheffing bij de provincie aanvragen. De provincie verleent de ontheffing in de periode tussen 1 en 15 september.

Het is verboden om organische meststoffen in de periode tussen 1 september tot en met 31 januari te gebruiken op bouw- en grasland. Onder organische meststoffen kunt u verstaan: dierlijke meststoffen, zuiveringsslib of een mengsel van deze meststoffen. Alleen in het kader van experimenten kan in de periode tussen 1 en 15 september ontheffing worden verleend. De ontheffing geldt voor het brengen van meststoffen op bouwland of niet-beteelde grond. Ook kunt u denken aan zand- of lössgrond. Varianten van meststoffen zijn:

  • compost
  • zuiveringsslib
  • overige organische meststoffen

Contact:

U dient ontheffing aan te vragen bij de provincie. De ontheffing kan slechts worden verleend na kennisgeving door de provincie aan de minister van Economische Zaken van de aanvraag om ontheffing en nadat de minister ter zake de Technische commissie bodembescherming heeft gehoord.

Termijn:

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met de beslissing over uw bezwaar? U kunt binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank.

Bezwaar en beroep:

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met de beslissing over uw bezwaar? U kunt binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank.

Wet- en regelgeving:

Meer informatie: