Faunabeheerplannen, goedkeuring

Faunabeheereenheden werken aan het faunabeheer op basis van een plan: het faunabeheerplan. Daarin staan de bestaande en de gewenste hoeveelheden van diersoorten. De provincie keurt het plan goed of af.

De provincie laat het faunabeheer in veel gevallen over aan zogenaamde faunabeheereenheden. Een faunabeheereenheid bestaat onder andere uit agrariërs en natuurorganisaties.

Het faunabeheerplan bepaalt de uitvoering van het faunabeheer. In het plan staat informatie over de bestaande en de gewenste diersoorten. Ook staat er informatie in over schade die er in het verleden was en schade die in de toekomst wordt verwacht. De provincie keurt het faunabeheerplan goed of af.

Bij de volgende activiteiten moet u zich houden aan het faunabeheerplan:

  • beperken van de populaties van inheemse dieren (bijvoorbeeld om overbegrazing te voorkomen)
  • beperken van schade door inheemse dieren (bijvoorbeeld door omheining van een akker)
  • jacht

In sommige situaties kan de provincie besluiten dat u mag afwijken van het faunabeheerplan. Bijvoorbeeld als u snel moet handelen om een plaag te voorkomen of als het om een gebied gaat dat buiten het beheer valt van een faunabeheereenheid.

De faunabeheereenheid moet ieder jaar bij de provincie een verslag inleveren over de uitvoering van het plan, en dat verslag openbaar maken.

Het faunabeheer wordt in veel gevallen ingevuld door de faunabeheereenheden.

Voorwaarden:

Het faunabeheerplan ligt, alvorens te worden goedgekeurd, voor een ieder ter inzage.

Aanpak:

De faunabeheereenheid stelt het faunabeheerplan op en legt dit aan de provincie voor. De provincie keurt het faunabeheerplan goed of af.

De faunabeheereenheid moet ieder jaar bij de provincie een verslag inleveren over de uitvoering van het plan, en dat verslag openbaar maken.

Contact:

De faunabeheereenheid maakt een goedgekeurd plan openbaar.

Adres uitvoerende instantie:

Provincie Zeeland
Abdij 6
4331 BK Middelburg
Nederland

Postbus 6001
4330 LA Middelburg
Nederland

Wet- en regelgeving:

Meer informatie: