Financiële stukken provincie, inzage

Zodra provincies de jaarbegroting en het jaarverslag klaar hebben, worden de stukken openbaar gemaakt. Via een openbare kennisgeving wordt bekend gemaakt dat de stukken zijn in te zien bij de provincie.

De financiële stukken van de provincie zijn openbaar. Financiële stukken zijn bijvoorbeeld:

  • de programmabegroting
  • het jaarverslag
  • de jaarrekening

Iedereen kan deze stukken inzien. De provincie maakt via een openbare kennisgeving bekend wanneer de stukken beschikbaar zijn. Op verzoek liggen de stukken ter inzage in het provinciehuis. Ook kunt u de stukken digitaal bekijken. 

Contact:

U kunt de stukken krijgen en inzien bij de provincie.

Adres uitvoerende instantie:

Provincie Zeeland
Abdij 6
4331 BK Middelburg
Nederland

Postbus 6001
4330 LA Middelburg
Nederland

Wet- en regelgeving: