Gedragingen in grondwaterbeschermingsgebieden, ontheffing

U kunt ontheffing vragen voor gedragingen in grondwaterbeschermingsgebieden (bep. 3.2.3):

 • het hebben, gebruiken, vervoeren of op of in de bodem brengen van schadelijke stoffen;
 • het tot stand brengen, hebben of gebruiken van constructies met het doel het vervoeren, bergen, opslaan, overslaan, storten of verzinken van schadelijke stoffen door, op of in de bodem;
 • het op te richten, het hebben of gebruiken van begraafplaatsen of terreinen voor de uitstrooiing van as;
 • het aanleggen, hebben of reconstrueren van wegen, parkeergelegenheden, terreinen die voor gemotoriseerd verkeer openstaan, waterwegen of spoorwegen;
 • het aanleggen, hebben, in exploitatie nemen of exploiteren van kampeergelegenheden, recreatiecentra of kampementen;
 • het tot stand brengen van zwembaden;
 • het tot stand brengen van een gebouw in de zin van de Woningwet;
 • het dieper roeren dan 1 meter onder het maaiveld van de grond of anderszins werken op of in de bodem uit te voeren of te doen uitvoeren.

Voorwaarden:

De ontheffing kan worden verleend indien het belang van de bescherming van de kwaliteit van het grondwater met het oog op de waterwinning zich daar niet tegen verzet.

 • 4 kadastrale tekeningen, waaruit duidelijk een situatieschets van de omgeving blijkt
 • 2 bouwtekeningen, waaruit duidelijk de omvang en inhoud van het te bouwen, te verbouwen of op te richten bouwwerk blijkt.

Aanpak:

U dient de ontheffing aan te vragen bij Gedeputeerde Staten.

Termijn:

U dient de ontheffing aan te vragen bij Gedeputeerde Staten.

Rechtsmiddelen

 • Inspraak in kader van afdeling 3.4 Awb (uniforme openbare voorbereidingsprocedure);
 • Beroep bij Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State;
 • Verzoek om voorlopige voorziening bij voorzieningenrechter, Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State

Bezwaar en beroep:

U dient de ontheffing aan te vragen bij Gedeputeerde Staten.

Rechtsmiddelen

 • Inspraak in kader van afdeling 3.4 Awb (uniforme openbare voorbereidingsprocedure);
 • Beroep bij Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State;
 • Verzoek om voorlopige voorziening bij voorzieningenrechter, Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State

Adres uitvoerende instantie:

Provincie Zeeland
Abdij 6
4331 BK Middelburg
Nederland

Postbus 6001
4330 LA Middelburg
Nederland

Wet- en regelgeving: