Gedragingen in waterwingebieden, ontheffing

Op grond van de Provinciale Milieuverordening mag niemand door zijn handelen of nalaten in een milieubeschermingsgebied, de in dat gebied beschermde belangen schaden, behalve als dit in de verordening uitdrukkelijk wordt toegestaan (ontheffing) of wanneer redelijkerwijs alle maatregelen worden genomen om schade te voorkomen. Gedragingen buiten inrichtingen in waterwingebieden, als vermeld in bepaling 2.2.1 van bijlage 10 B van de Provinciale Milieuverordening, zijn verboden zonder ontheffing.

U kunt ontheffing vragen voor gedragingen in waterwingebieden voor:

 • het hebben, gebruiken, vervoeren of op of in de bodem brengen van schadelijke stoffen;
 • het tot stand brengen, hebben of gebruiken van constructies met het doel het vervoeren, bergen, opslaan, overslaan, storten of verzinken van schadelijke stoffen door, op of in de bodem;
 • het aanleggen, hebben of reconstrueren van wegen, parkeergelegenheden, terreinen die voor gemotoriseerd verkeer openstaan, waterwegen of spoorwegen;
 • het tot stand brengen van zwembaden;
 • het tot stand brengen van een gebouw in de zin van de Woningwet;
 • het oprichten, in exploitatie nemen of hebben van boorputten;
 • het dieper roeren dan 1 meter onder het maaiveld van de grond of anderszins werken op of in de bodem uit te voeren of te doen uitvoeren.

Daarnaast kan ontheffing worden verleend voor:

 • begraafplaatsen of terreinen voor de uitstrooiing van as respectievelijk voor kampeergelegenheden, recreatiecentra of kampementen die op het tijdstip van inwerkingtreding van de verordening dan wel op het tijdstip van de aanwijzing van een waterwingebied, bestaan of in aanleg zijn

Voorwaarden:

De ontheffing kan worden verleend indien het belang van de bescherming van de kwaliteit van het grondwater met het oog op de waterwinning zich daar niet tegen verzet.

De aanvraag om ontheffing omvat:

 • 4 kadastrale tekeningen, waaruit duidelijk een situatieschets van de omgeving blijkt;
 • 2 bouwtekeningen, waaruit duidelijk de omvang en inhoud van het te bouwen, te verbouwen of op te richten bouwwerk blijkt.

Aanpak:

U dient de ontheffing aan te vragen bij Gedeputeerde Staten.

Contact:

U kunt contact opnemen met de Provincie.

Termijn:

Rechtsmiddelen

 • Inspraak in kader van afdeling 3.4 Awb (uniforme openbare voorbereidingsprocedure);
 • Beroep bij Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State;
 • Verzoek om voorlopige voorziening bij voorzieningenrechter, Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State;

Bezwaar en beroep:

Rechtsmiddelen

 • Inspraak in kader van afdeling 3.4 Awb (uniforme openbare voorbereidingsprocedure);
 • Beroep bij Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State;
 • Verzoek om voorlopige voorziening bij voorzieningenrechter, Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State;

Adres uitvoerende instantie:

Provincie Zeeland
Abdij 6
4331 BK Middelburg
Nederland

Postbus 6001
4330 LA Middelburg
Nederland

Wet- en regelgeving: