Grens bebouwde kom, vaststelling

Op grond van de Wegenwet kan de provincie besluiten grenzen van een bebouwde kom vast te stellen en waar nodig te herzien. Bijvoorbeeld als de bebouwde kom is verouderd ten opzichte van het bestemmingsplan of als bouwwerkzaamheden daartoe aanleiding geven.

De bebouwde kom is aansluitende bebouwing in de vorm van een stad of een dorp. Een verderop gelegen bedrijventerrein kan er ook bij horen.

Voorwaarden:

De provincie kan besluiten de grenzen van een bebouwde kom aan te passen wanneer aan 1 van de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • de provincie afspraken in de 'wegenlegger' wijzigt (in dat document staat informatie over de openbaarheid en onderhoudsplicht van wegen buiten de bebouwde kom)
  • de bebouwde kom verouderd is, in vergelijking met het bestemmingsplan
  • (binnenkort) bouwwerkzaamheden plaatsvinden
  • wettelijke regelingen moeten worden uitgevoerd, die gevolgen hebben voor de bebouwde kom

 

 

Contact:

De provincie bepaalt de grens van de bebouwde kom van de gemeente. Gemeenten kunnen een verzoek indienen bij de provincie.

Termijn:

Tegen het besluit kunt u bezwaar maken bij de provincie. Het bezwaarschrift moet u binnen 6 weken na verzending of publicatie van het besluit indienen bij de provincie.

Bezwaar en beroep:

Tegen het besluit kunt u bezwaar maken bij de provincie. Het bezwaarschrift moet u binnen 6 weken na verzending of publicatie van het besluit indienen bij de provincie.

Adres uitvoerende instantie:

Provincie Zeeland
Abdij 6
4331 BK Middelburg
Nederland

Postbus 6001
4330 AL Middelburg
Nederland

Wet- en regelgeving: