Handelingen burgemeester, wethouders, raadsleden, secretaris en griffie, ontheffing verbod

Het is verboden voor een burgemeester, wethouder, raadslid, secretaris en een griffier om rechtstreeks een overeenkomst aan te gaan met de gemeente. Er kunnen echter uitzonderingen gemaakt worden op het verbod. Voor een wethouder, raadslid, secretaris en een griffier verleent de provincie ontheffing. Voor de burgermeester verleent de commissaris van de koningin ontheffing.

Een raadslid, wethouder, burgemeester, secretaris of griffier van een gemeente mag niet rechtstreeks een overeenkomst aangaan met de gemeente over bijvoorbeeld het leveren van goederen of diensten en het onderhands verwerven van onroerende zaken. Van dit verbod kunnen Gedeputeerde Staten ontheffing verlenen voor een raadslid, wethouder, secretaris of griffier. Voor de burgemeester kan de commissaris van de Koningin een ontheffing verlenen.

Voorwaarden:

Een raadslid, wethouder, burgemeester of griffier kan ontheffing aanvragen op de volgende verboden:

 • Het verbod op het direct of indirect aangaan van een overeenkomst over:
  • het aannemen van werk ten gunste van de gemeente
  • het buiten de arbeidsovereenkomst tegen beloning doen van werkzaamheden voor de gemeente
  • het leveren van betaalde roerende zaken aan de gemeente
  • het verhuren van roerende zaken aan de gemeente
  • verwerven van betwiste vorderingen ten laste van de gemeente
  • het van de gemeente onderhands verkrijgen van onroerende zaken of beperkte rechten waaraan deze zijn onderworpen
  • het onderhands huren of pachten van de gemeente

Contact:

U vraagt een ontheffing aan bij de provincie.

Adres uitvoerende instantie:

Provincie Zeeland
Abdij 6
4331 BK Middelburg
Nederland

Postbus 6001
4330 LA Middelburg
Nederland

Wet- en regelgeving: