Inpassingsplan windenergie

Uw bedrijf wil een installatie voor windenergie aanleggen met een capaciteit tussen de 5 en 100 megawatt. Of u wilt een bestaande installatie uitbreiden. Dan moet hiervoor toestemming aan ons vragen. Hiervoor dient u bij ons een verzoek in voor een projectbesluit.

U wilt of uw bedrijf wil een installatie voor windenergie aanleggen met een capaciteit van tussen de 5 en 100 megawatt. Of u wilt een bestaande installatie uitbreiden. Dan moet de provincie beoordelen of hiervoor een inpassingsplan nodig is. Daarvoor dient u bij de provincie een verzoek in om een inpassingsplan vast te stellen.

De rijksoverheid heeft als doelstelling om versneld windmolenparken te realiseren. De provincie kan hierbij een coördinatiefunctie vervullen. Provincies en gemeenten kunnen samen besluiten over wie verantwoordelijk is voor welk project bij het ontwikkelen van een windmolenpark.

Wilt u een installatie voor windenergie aanleggen met een capaciteit kleiner dan 5 megawatt? Hiervoor stelt de gemeente het bestemmingsplan vast.

Wilt u een installatie voor windenergie aanleggen met een capaciteit groter dan 100 megawatt? Hiervoor stellen de minister van Economische Zaken en Klimaat en de minister van Infrastructuur & Waterstaat een inpassingsplan vast.

Wilt u een installatie voor windenergie op zee aanleggen of uitbreiden? Dan moet u hiervoor bij de minister van Economische Zaken en Klimaat een verzoek indienen.

Voorwaarden:

U kunt alleen een verzoek voor een inpassingsplan indienen als de capaciteit voor de installatie tussen de 5 en 100 megawatt zal liggen.

De provincie kan besluiten om het verzoek voor het inpassingsplan af te wijzen. Bijvoorbeeld omdat het windenergieplan niet past in het beleid van de provincie of de gemeente. De provincie moet dan een andere locatie aanwijzen waar het initiatief voor windenergie gerealiseerd kan worden. Ook kan de provincie besluiten niet mee te werken aan het initiatief. Dat moet via een verzoek aan de minister van Economische Zaken en Klimaat. De redenen zijn onder andere:

  • De provincie verwacht niet dat door toepassing van het inpassingsplan de besluitvorming veel sneller gaat of dat er andere “aanmerkelijke voordelen” zijn te behalen. De omvang, aard en ligging van de geplande productie-installatie geven ook geen reden om dit te verwachten.
  • De provincie kan op een andere manier voldoen aan haar bijdrage aan de rijksdoelstelling voor de opwekking op land van duurzame elektriciteit door windenergie.

Contact:

U meldt uw plannen voor een installatie voor windenergie bij de provincie.

Termijn:

Tegen een weigering kunt u binnen 6 weken bezwaar aantekenen bij de provincie.

Bezwaar en beroep:

Tegen een weigering kunt u binnen 6 weken bezwaar aantekenen bij de provincie.

Wet- en regelgeving: